+

Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета

Шифра предмета: ДМ2.1111Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Да је уписао докторске студије из уже научне области Трговина дрветом и економика прераде дрвета и успешно савладао материју која се изучава у оквиру предмета Методологија И технике НИР-а и Статистика.

Изучавањем овог предмета студенти стичу сазнања о управљању предузећима за производњу намештаја и производа од дрвета. Класификација материје о управљању дата је према управљачким функцијама, што представља аналитички оквир који се користи у целом свету. Преузимањем ових функција, будући доктори прераде дрвета, у својству истраживача или менаџера, могу значајно да допринесу постизању бољих резултата у предузећу, путем стварања окружења за ефективну и ефикасну делатност појединаца који раде заједно у скуповима.

Стицање теоријских и практичних знања из ове области, омогућиће инжењерима дрвне индустрије да активно учествују у управљању предузећима за производњу намештаја и производа од дрвета.

Увод, развој мишљења о менаџменту, природа менаџмента, менаџерски послови и потребна знања, стратешки менаџмент, планирање, организовање, вођење, комуницирање, радна мотивација, одлучивање.