+

Патологија дрвета – лигниколне гљиве

Шифра предмета: ДМ2.6121А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.6. Заштита дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Положен испит на основним или мастер студијама из предмета: Заштита дрвета или положен испит на основним или мастер студијама из предмета Шумска фитопатологија, Општа микологија или Микробиологија;

Детаљно упознаванје студената са биоеколошким карактеристикама лигниколних гљива, као и са најважнијим врстама трулежница, као и последицама њиховог деловања на дрво;

Квалитетно владавање потребним знањима о лигниколним гљивама као узрочницима пропадања дрвета и условима за појаву трулежи, ради спровођења мера рационалне заштите у цињу очувања количине и квалитета дрвне сировине.

Детаљно и темељно улажење у материју предмета која се односи на:

Теоријска настава

Размножавање и развиће лигниколних гљива, начин остваривања инфекције и ширење гљива кроз дрво. Исхрана гљива, степен паразитизма и утицај на својства дрвета. Подложност лигнина, целулозе и хемицелулоза разлагању од стране гљива трулежница. Основи систематике гљива и најважнје трулежнице. Подела гљива према стању дрвета које нападају. Биоекологија најважнијих трулежница. Физиологија лигниколних гљива. Обојавање дрвета. Фитосанитарни преглед. Домаћи прописи и стандарди. Карантин. Прописи ЕУ и контрола здравственог стања дрвета у промету.

Практична настава

Основи морфологије гљива, типови и фазе трулежи и симптоми присуства трулежница у дрвету. Преглед дрвета, објеката, конструкција и предмета од дрвета. Методи дијагнозе врсте узрочника, интензитета напада и обима настале штете. Процена стања и потребних мера санације. Преглед стоваришта трупаца и резане грађе и одређиваље мера превентивне и репресивне заштите дрвета у тој технолошкој фази прераде..