+

Системи аутоматског управљања у преради дрвета

Шифра предмета: ДМ2.4112А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.4 Машине и уређаји у прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Упознавање студената са могућностима рада и примене аутоматског управљања у преради дрвета. Студенти ће упознати могућности коришћења аутоматског управљања у преради дрвета и оспособити се за одговарајуће примене.

Стицање знања и вештина и оспособљавање будућих стручњака за решавање проблема везаних за могућности, начине рада и примене аутоматског управљања у преради дрвета.

Теоријска настава

Карактеризација система аутоматског управљања. Стабилност система аутоматског управљања. Системи контроле процеса у дрвној индустрији. Принципи и системи за контролу производа дрвне индустрије. Дигитални системи аутоматског управљања. Дефинисање система у просториу стања. Мултиваријабилни системи аутоматског управљања. Стабилност мултиваријабилних система аутоматског управљања. Синтеза.

Практична настава

Упознавање са основним компонентама и принципима њиховог повезивања у системе аутоматског управљања. Коришћење преносних карактеристика. Примена критерија стабилности. Упознавање са реалним системима контроле процеса у дрвној индустрији. Улазна и излазна контрола, аутоматизација усклађивања са стандардима. Дефинисање сложених система са више улаза и излаза. Критеријум стабилности по Љапунову. Коришћење MATLAB софтверског пакета.