+

Вибро-акустична дијагностика система и процеса

Шифра предмета:
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:

др Срђан Сврзић, доц., др Марија Мандић, доц.

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Уписане докторске студије

Упознавање студената са начинима за посредно мерење појединих параметара процеса (на примеру процеса резања) и динамичког стања система, теоријом вибрационе дијагностике, везе између вибрација у процесу и обрадном систему са спектром акустичне емисије, начинима интерпретације добијених спектралних графика, дефинисање типова вибрација у обрадном систему.

Стицање потребних знања за коришћење опреме при мерењу вибрација и акустичне емисије, анализу добијених података (у облику фреквентних спектара) дијагностиковање и предикцију стања обрадног система на основу њих.

Места и узроци настанка вибрација; Теорија осцилаторног кретања – сопствене и принудне осцилације; Вибрације и звук, простирање звучног таласа, интензитет звучног таласа; Вибрације код обрадних система у машинској преради дрвета; Вибрације код технолошких процеса у машинској преради дрвета; Дијагностика стања обрадног система на основу анализе фреквентних спектара – метод суженог опсега, метод кружних таласа, аутокорелациона метода, метод анализе пролазних вибрација, метод посматрања врхова; Дијагностика стања процеса на основу вибрационих и акустичних спектара – снага резања, квалитет реза, динамика стања резног алата;

Могућност предикције понашања обрадних система и технолошких процеса у преради дрвета; Могући методи за поништавање негативног утицаја вибрација у системима и процесима машинске прераде дрвета.