+

Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса (од 2021.)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА (60 ЕСПБ)
акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.

М1 – Заштита водних ресурса брдско-планинских подручја

Ред.бр. Шифра предмета Назив предметa Семестар 
Броj часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА (ПРВИ СЕМЕСТАР)
М1 – ЗАШТИТА ВОДНИХ РЕСУРСА БРДСКО-ПЛАНИНСКИХ ПОДРУЧЈА
1 19.EI2201 Деградација земљишта и вода и глобалне промене I 3+2 5
2 19.EI2101 Заштита водних ресурса од наноса I 3+2 5
3 19.EI2102 Површински водни ресурси I 3+2 6
4 19.EI2103 Шумска хидрологија I 2+3 5
5 19.EI2303 Управљање пројектима за заштиту земљишних и водних ресурса I 2+3 5
    Изборни предмети на модулу:      
6 19.EI2111 Анализа ризика од деградације природних ресурса I 2+2 8
7 19.EI2112 Реонизација зона ризика од природних непогода I 2+2 8
8 19.EI2113 Морфолошке промене регулисаног речног корита и водни екосистеми I 2+2 8
9 19.EI2114 Заштита и еколошко коришћење вода фреатске издани I 2+2 8
10 19.EI2115 Мониторинг квалитета површинских вода I 2+2 8
Укупно часова активне наставе 29  
Укупно ЕСПБ 34

М2 – Деградација и заштита ресурса земљишта

Ред.бр. Шиф. пред. Назив предметa Семестар Броj часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА (ПРВИ СЕМЕСТАР)
М2 – ДЕГРАДАЦИЈА И ЗАШТИТА РЕСУРСА ЗЕМЉИШТА
11 19.EI2201 Деградација земљишта и вода и глобалне промене I 3+2 5
12 19.EI2301 Политика и управљање одрживим развојем земљишног простора I 3+2 5
13 19.EI2202 Модели деградације земљишта I 3+2 6
14 19.EI2103 Шумска хидрологија I 2+3 5
15 19.EI2203 Системи агрошумарства I 2+3 5
    Изборни предмети на модулу:      
16 19.EI2211 Еколошки ефекти шумских мелиоративних радова I 2+2 8
17 19.EI2212 Санација клизишта I 2+2 8
18 19.EI2213 Хемија земљишта и животна средина I 2+2 8
19 19.EI2214 Стабилизација терена I 2+2 8
Укупно часова активне наставе 29  
Укупно ЕСПБ 34

М3 – Управљање одрживим развојем деградираних подручја

Ред.бр. Шиф. пред. Назив предметa Семестар Броj часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА (ПРВИ СЕМЕСТАР)
М3 – УПРАВЉАЊЕ ОДРЖИВИМ РАЗВОЈЕМ ДЕГРАДИРАНИХ ПОДРУЧЈА
20 19.EI2201 Деградација земљишта и вода и глобалне промене I 3+2 5
21 19.EI2301 Политика и управљање одрживим развојем земљишног простора I 3+2 5
22 19.EI2302 Вредновање природног капитала I 3+2 6
23 19.EI2303 Управљање пројектима за заштиту земљишних и водних ресурса I 2+3 5
24 19.EI2304 Утицај социо-демографског развоја на природне ресурсе I 2+3 5
    Изборни предмети на модулу:      
25 19.EI2311 Системи за подршку одлучивању у управљању земљишним и водним ресурсима I 2+2 8
26 19.EI2312 Управљање квалитетом у заштити земљишних и водних ресурса I 2+2 8
Укупно часова активне наставе 29  
Укупно ЕСПБ 34

II СЕМЕСТАР ЗА СВЕ МОДУЛЕ

Ред.бр. Шиф. пред. Назив предметa Семестар Броj часова ЕСПБ
ДРУГИ СЕМЕСТАР (ЗАВРШНА ГОДИНА)
27 19.EI2201 Студијски истраживачки рад II 18 5
28 19.EI2301 Стручна пракса II   5
29 19.EI2302 Израда мастер рада II 2 6
30 19.EI2303 Мастер рад II   10
Укупно часова активне наставе 20  
Укупно ЕСПБ 26
УКУПНО ЕСПБ НА МАСТЕР ПРОГРАМУ
60