+

Шумарство (од 2021.)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШУМАРСТВО (60 ЕСПБ)
акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.

МодулБиљна производња и конзервација шумских генетичких ресурса

Р.бр.   Назив Предмета Фонд часова
I сем
Фонд часова
II сем
ЕСПБ
1. ШУ2101 Методe и технике истраживања у Биљној производњи и конзервацији шумских генетичких ресурса 2+2   3
2. ШУ2102 Индустријска производња лековитог биља 2+2   6
3. ШУ2103 Конзервација и усмерено коришћење шумских генетичких ресурса 2+2   6
4. ШУ2104
Биотехнологија у размножавању дрвенастих врста  2+2    6
5.   Изборни предмет 1: 2+2   9
ШУ2111 Квантитативна генетика
ШУ2112 Екофизиологија шумских садница
ШУ2113 Анатомско-физиолошке основе дрвенастих биљака
6. ШУ2105 Студијски-истраживачки рад   14 5
7. ШУ2106 Стручна пракса   0 5
8. ШУ2107
Предмет мастер рада
  6 5
9. ШУ2108 Мастер рад   0 15
    Укупно 10+10 20 60

Модул: Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

Р.бр.   Назив Предмета Фонд часова
I сем
Фонд часова
II сем
ЕСПБ
1. ШУ2201 Методе и технике истраживања у Екологији, заштити и унапређивању животне средине 2+2   4
2. ШУ2202 Педологија 2+2   7
3. ШУ2203 Дендрологија 2+2   7
4.   Изборни предмет 1: 2+2   6
ШУ2221 Анропогена и техногена земљишта
ШУ2222 Еколошка класификација шума и шумских станишта
ШУ2223 Типолошко картирање и типови шума Србије
5.   Изборни предмет 2: 2+2   6
ШУ2231 Шумска вегетација Србије
ШУ2232 Заштита природе и заштићена природна добра
ШУ2233 Типолошко дефинисање састојина различитог порекла и структуре
6. ШУ2105 Студијски-истраживачки рад   14 5
7. ШУ2106 Стручна пракса   0 5
8. ШУ2107
Предмет мастер рада
  6 5
9. ШУ2108 Мастер рад   0 15
    Укупно 10+10 20 60

МодулГајење шума

Р.бр.   Назив Предмета Фонд часова
I сем
Фонд часова
II сем
ЕСПБ
1. ШУ2301 Методе и технике истраживања у Гајењу шума 2+2   4
2. ШУ2302 Гајење шума 1 2+2   7
3. ШУ2303 Гајење шума 2 2+2   7
4.   Изборни предмет 1: 2+2   6
ШУ2341 Гајење шума посебне намене
ШУ2342 Гајење низијских шума

5.

  Изборни предмет 2: 2+26

ШУ2351 Узгојна аналитика
ШУ2352 Примењена екоклиматологија у гајењу шума
6. ШУ2105 Студијски-истраживачки рад   14 5
7. ШУ2106 Стручна пракса   0 5
8. ШУ2107 Предмет мастер рада
  6 5
9. ШУ2108 Мастер рад   0 15
    Укупно 10+10 20 60

МодулЗаштита шума

Р.бр.   Назив Предмета Фонд часова
I сем
Фонд часова
II сем
ЕСПБ
1. ШУ2401 Методe и технике истраживања у заштити шума 2+2   4
2. ШУ2402 Интегрална заштита шума 2+2   7
3. ШУ2403 Фитофармација 2+2   7
4.   Изборни предмет 1: 2+2   6
ШУ2461 Шумарска ентомологија 2
ШУ2462 Патологија шумског дрвећа

5.

  Изборни предмет 2: 2+26

ШУ2471 Заштита шума од пожара
ШУ2472 Интеракција дрвећа и штетних огранизама
6. ШУ2105 Студијски-истраживачки рад   14 5
7. ШУ2106 Стручна пракса   0 5
8. ШУ2107 Предмет мастер рада
  6 5
9. ШУ2108 Мастер рад   0 15
    Укупно 10+10 20 60

МодулКоришћење шумских и ловних ресурса

Р.бр.   Назив Предмета Фонд часова
I сем
Фонд часова
II сем
ЕСПБ
1. ШУ2501 Методе и технике истраживања у коришћењу шумских и ловних ресурса 2+2   3
2. ШУ2502 Шумска биомаса за енергију 2+2   6
3. ШУ2503 Отварање шума 2+2   6
4.
ШУ2504 Планирање газдовањa ловиштима 2+2
  6


  Изборни предмет 1:

2+2 

9ШУ2581 Коришћење вода у шумским подручјима
ШУ2582 Шумско грађевинарство
ШУ2583 Усклађивање шумског и ловног газдовања
ШУ2584 Сакупљање и прерада недрвних шумских производа
ШУ2585 Шумска механизација
6. ШУ2105 Студијски-истраживачки рад   14 5
7. ШУ2106 Стручна пракса   0 5
8. ШУ2107 Предмет мастер рада
  6 5
9. ШУ2108 Мастер рад   0 15
    Укупно 10+10 20 60

МодулПланирање газдовања шумама

Р.бр.   Назив Предмета Фонд часова
I сем
Фонд часова
II сем
ЕСПБ
1. ШУ2601 Методe и технике истраживања у планирању газдовања шумама 2+2   3
2. ШУ2602 Планирање газдовања шумама 2+2   6
3. ШУ2603 Инвентура шума 2+2   6
4.
ШУ2604 Основе моделовања раста шума 2+2
  6

5.


  Изборни предмет 1: 2+2
9


ШУ2691 Просторна анализа у планирању газдовања шумама
ШУ2692 Примена аерофотограметрије и даљинске детекције у инвентури шума
ШУ2693 Продукциони програми у функцији оптимизације газдовања шумама
ШУ2694 Еколошке основе планирања газдовања шумама
6.
ШУ2105 Студијски-истраживачки рад   14 5
7. ШУ2106 Стручна пракса   0 5
8. ШУ2107 Предмет мастер рада
  6 5
9. ШУ2108 Мастер рад   0 15
    Укупно 10+10 20 60

Модул: Биоекономија, политика и организација управљања у шумарству и заштити природе

Р.бр.   Назив Предмета Фонд часова
I сем
Фонд часова
II сем
ЕСПБ
1. ШУ2701 Методе и технике истраживања у Биоекономији, политици и организацији управљања у шумарству и заштити природе 2+2   4
2. ШУ2702 Економика шумарства 2+2   7
3. ШУ2703 Организација и менаџмент предузећа у шумарству 2+2   7
4.   Изборни предмет 1: 2+2   6
ШУ2711 Економске основе одрживог развоја, шумарска политика и еколошко право
ШУ2712 Прeдузeтништвo у шумaрству

5.

  Изборни предмет 2: 2+26

ШУ2721 Трговина и мaркeтинг шумских прoизвoдa
ШУ2722 Организација система управљања заштићеним подручјима
6. ШУ2105 Студијски-истраживачки рад   14 5
7. ШУ2106 Стручна пракса   0 5
8. ШУ2107 Предмет мастер рада
  6 5
9. ШУ2108 Мастер рад   0 15
    Укупно 10+10 20 60