+

Анализа ризика од деградације природних ресурса

Шифра предмета: М41106А
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов:

Упознавање са методама које се користе за анализу ризика од деградације природних ресурса (земљишта и вода) као и о значајним елементима интегралног управљања ризиком од деградације у брдско-планинском подручју.

Стечено знање о ризицима и методама које се користе за анализу ризика од деградације природних ресурса (земљишта и вода ), и о методама интегралног управљања ризицима од деградације у брдско-планинским подручју.

Теоријска настава:

Увод у анализу ризика и метода за оцену опасности од природних катастрофа у брдско-планинским подручјима; упознавање са природним катастрофама које се јављају у брдско-планинском подручју: бујичне поплаве, клизишта, обрушавање стена, масовно кретање наноса, лавине, шумски пожари; дискусија о осетљивости природних ресурса и оцена ризика; ниво толерантног ризика; приправност и управљање катастрофама

Израда мастер рада.

Практична настава:

Дефинисанје ризика од природних катастрофа: бујичне поплаве, клизишта, обрушавање стена, масовно кретање наноса, лавине, шумски пожари. Одређивање степена ризика на основу: анализе ерозионих процеса; педолошког и геолошког састава терена; начина коришћења земљишта; физичко-географских карактеристика простора; климатско-метеоролошких карактеристика локалитета.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.