+

Еколошки ефекти шумских мелиоративних радова

Шифра предмета: М41112А
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: Нема

Упознавање са ефектима деловања примењених шумских мелиоративних радова на факторе средине.

Оспособљавање за самостално одличивање у избору, планирању и примени шумских мелиоративних радова у правцу постизања њихових оптималних еколошких ефеката. Припрема за докторске студије.

Теоријска настава:

Ефекти примене метода противерозионих пошумљавања: инфилтрационих банкета, градона, контурних ровова, зидића против спирања по Росићу на губитке земљишта, везивање органског угљеника у биомаси и земљишту, унапређење биодиверзитета, формирање земљишта. Утицај снегозаштитних појасева на брзину ветра, распоред снега и резерву везаног угљеника у биомаси и земљишту. Утицај пољезаштитних појасева на микроклиму (брзину ветра и температуру ваздуха), унапређење биодиверзитета, резерву везаног угљеника у биомаси и земљишту, принос усева на заштићеним пољопривредним површинама. Утицај и ефикасност рекултивације на формирање земљишта и биодиверзитет. Ефекти примене неких дрвенастих врста у шумским мелиоративним радовима и критеријуми за избор врста. Могућност призводње и набавке садног материјала за примену у методама противерозионих пошумљавања и рекултивација јаловишта.

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Анализа својстава земљишта, присуства биљних врста, губитака земљишта и резерве везаног угљеника у условима где су примењене методе противерозионих пошумљавања. Анализа брзине ветра, температуре ваздуха, присуства биљних врст, резерве везаног угљеника у условима примењених различитих врста шумских заштитних појасева. Анализа својстава земљишта и резерве везаног угљеника код примењених ре метода рекултивације јаловишта. Анализа еколошких ефеката примене појединих дрвенастих врста у шумским мелиоративним радовима. Интерпретација добијених резултата и самостално одлучивање о могућности примене шумских мелиоративних радова.