+

Модели деградације земљишта

Шифра предмета: M41109
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер студије
Сарадници:
Статус предмета: обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Овладавање знањима из области  модела деградације земљишта као савремених алата за процену природних и антропогених утицаја на процесе деградације земљишта, за предвиђање утицаја начина коришћења земљишта и климатских промена на ерозију и транспорт наноса. 

Студенти стичу основна знања о моделирању процеса деградације земљишта; дефинисање и опис основних процеса и компоненти у оквиру модела (ерозионе, хидролошке, хемијске и др.).  Способност за примену анализа за решавање и избор система за одрживо коришћење и заштиту ресурса земљишта и вода

Теоријска настава:
Развој технологија за побољшано предвиђање процеса деградације, посебно ерозије земљишта, омогућује конзерваторима, корисницима земљишта, планерима и доносиоцима одлука, анализе утицаја различитих стратегија управљања земљиштем на губитке, продукцију и транспорт наноса и за доношење планова за одрживо коришћење земљишта. Поред тога, нове технологије за предикцију процеса деградације, омогућују да се процени тренутни статус ресурса земљишта и потенцијал потреба за побољшање или доношење нових политика за заштиту ресурса земљишта и вода. Теоријски, модели су базирани на физичким законитостима и заснивани су на законима очувања масе и енергије. Највећи број модела користи диференцијалну једначину, познату као једначина континуитета, која изражава очување материје, њено кретање кроз време и простор.
УВОД: Моделирање ерозије, продукције и транспорта наноса; Типови модела; Модели засновани на физичким законитостима.} WEPP (Water Erosion Prediction Project): приступ; основни концепт; компоненте модела; прорачун ерозије земљишта; примена модела; } Европски модел ерозије земљишта (EUROSEM): приступ; основни концепт; компоненте модела; прорачун ерозије земљишта; примена модела; } GUESS (Griffith University Erosion Sedimentation System): приступ; основни концепт; компоненте модела; прорачун ерозије земљишта; примена модела; } LISEM (Limburg Soil Erosion Model): компоненте модела; карактеристике модела; примена модела; } PESERA (Pan-European Soil Erosion Risk Assessment ): компоненте модела; карактеристике модела; примена модела; } GLEAMS (Groundwater Loading Effects of Agricultural Management System): опис, функционалне компоненте, примена модела.

Практична настава:
Практична настава се фокусира на примену одабраних модела за анализу појединих компоненти модела и рад у рачунарској лабораторији. Пажња је посвећена опису и предвиђању процеса деградације земљишта, пре свега, под утицајем водне и еолске ерозије, као основе за пројектовање система заштите земљишта. Студенти представљају своје резултате у завршним пројектима.