+

Modeli degradacije zemljišta

Šifra predmeta: M41109
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master studije
Saradnici:
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Ovladavanje znanjima iz oblasti  modela degradacije zemljišta kao savremenih alata za procenu prirodnih i antropogenih uticaja na procese degradacije zemljišta, za predviđanje uticaja načina korišćenja zemljišta i klimatskih promena na eroziju i transport nanosa. 

Studenti stiču osnovna znanja o modeliranju procesa degradacije zemljišta; definisanje i opis osnovnih procesa i komponenti u okviru modela (erozione, hidrološke, hemijske i dr.).  Sposobnost za primenu analiza za rešavanje i izbor sistema za održivo korišćenje i zaštitu resursa zemljišta i voda

Teorijska nastava:
Razvoj tehnologija za poboljšano predviđanje procesa degradacije, posebno erozije zemljišta, omogućuje konzervatorima, korisnicima zemljišta, planerima i donosiocima odluka, analize uticaja različitih strategija upravljanja zemljištem na gubitke, produkciju i transport nanosa i za donošenje planova za održivo korišćenje zemljišta. Pored toga, nove tehnologije za predikciju procesa degradacije, omogućuju da se proceni trenutni status resursa zemljišta i potencijal potreba za poboljšanje ili donošenje novih politika za zaštitu resursa zemljišta i voda. Teorijski, modeli su bazirani na fizičkim zakonitostima i zasnivani su na zakonima očuvanja mase i energije. Najveći broj modela koristi diferencijalnu jednačinu, poznatu kao jednačina kontinuiteta, koja izražava očuvanje materije, njeno kretanje kroz vreme i prostor.
UVOD: Modeliranje erozije, produkcije i transporta nanosa; Tipovi modela; Modeli zasnovani na fizičkim zakonitostima.} WEPP (Water Erosion Prediction Project): pristup; osnovni koncept; komponente modela; proračun erozije zemljišta; primena modela; } Evropski model erozije zemljišta (EUROSEM): pristup; osnovni koncept; komponente modela; proračun erozije zemljišta; primena modela; } GUESS (Griffith University Erosion Sedimentation System): pristup; osnovni koncept; komponente modela; proračun erozije zemljišta; primena modela; } LISEM (Limburg Soil Erosion Model): komponente modela; karakteristike modela; primena modela; } PESERA (Pan-European Soil Erosion Risk Assessment ): komponente modela; karakteristike modela; primena modela; } GLEAMS (Groundwater Loading Effects of Agricultural Management System): opis, funkcionalne komponente, primena modela.

Praktična nastava:
Praktična nastava se fokusira na primenu odabranih modela za analizu pojedinih komponenti modela i rad u računarskoj laboratoriji. Pažnja je posvećena opisu i predviđanju procesa degradacije zemljišta, pre svega, pod uticajem vodne i eolske erozije, kao osnove za projektovanje sistema zaštite zemljišta. Studenti predstavljaju svoje rezultate u završnim projektima.