+

Реонизација зоне ризика од природних непогода

Шифра предмета: М41106Б
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов:

Стицање знања о реонизацији зоне  потенцијалног ризика од појаве   од природних непогода  (катастрофа) : поплаве, бујичне поплаве, клизишта, одрони, шумски пожари, атмосверске непогоде ис..

Стечена знања за израду карте ерозије и ерозионих подручја, одређивање плавних зона код бујичних токова, реонизација поајаве клизишта, израда карте ризика од шумских пожара.

Теоријска настава:

Угроженост од ерозије и бујичних поплава-глобални аспект. Угроженост од ерозије и бујичних поплава-регионални и локални аспект. Сливно подручје као полазни елемент у оцени угрожености. Природни фактори појаве ризика (физичко-географске карактериостике слива; климатско-метеоролошке карактеристике подручја; педолошке и геолошке особине; вегетациони покривач; развијеност ерозионих процеса).Израда карте ерозије и ерозионих подручја.Одређивање плавних зона код бујичних поплава. Реонизација зоне ризика од клизишта. Антропогени фактори појаве ризика (начин коришћења земљишта; ниво урбанизације; распоред насеља, путева и осталих инфраструктурних објеката). Одређивање ризика од појаве шумских пожара.

Израда мастер рада.

Практична настава:

Израда елабората који обухвата одређивање ризика и реонизацију појаве природних непогода: ерозија, одрони, клизишта, бујичне поплаве, шумски пожари.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.