+

Системи агрошумарства

Шифра предмета: М41111
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов: Педологија, Хидрологија, Конзервација земљишта

Основни циљ наставе из овог предмета је да студентима омогући стицање знања о системима коришћења земљишта у којима се шуме развијају у заједницама са пољопривредним облицима у карактеристичном просторном распореду на принципима еколошких и економских интеракција између шуме и осталих компоненти система

Потпуна оспособљеност студената за примену знања из ове области у пракси, као и припрема за докторске студије.

Теоријска настава:

Улога и значај система агрошумарства у управљању одрживим коришћењем земљишног простора; Системи агрошумарства (I ниво) (различите комбинације распореда коришћења земљишта у пољопривреди и шума (шумских засада) и специјални облици); Просторни и временски распоред компоненти агрошумарства; Друштвени и економски аспекти; Еколошке основе агрошумарства; Процеси деградације земљишног простора и системи агрошумарства; Моделирање и развој система агрошумарства.

Практична настава:

Процеси деградације земљишног простора и системи агрошумарства (појасеви за заштиту фарми од ветра, буке и прашине, плантажно гајење биомасе, плантажно гајење лековитих биљака, узгој рибе, пчеларство, ремизе за дивљач и др.); Планирање и израда елабората за примену одређених система агрошумарства у задатим условима.Моделирање и развој система агрошумарства.