+

Системи за подршку одлучивању у управљању земљишним и водним ресурсима

Шифра предмета: М41118А
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов:

Овладавање основним знањима о методама за успешно управљање у заштити  земљишних и водних ресурса.  Циљ курса је стицање вештина потребних за спровођење процеса одлучивања помоћу анлизе одличивања без и са узорковањем, као и вештина неопходних за доношење оптималних одлука у управљању природним ресурсима применом метода вишекритеријумског одлучивања.

Стечена знања о процесу, фазама и моделима одлучивања у управљању пројектима за заштиту земљишних и водних ресурса. Стечене вештине за примену модела анализе одлучивања, као и метода вишекритеријумског одлучивања за добијање најприхватљивијих решења у примени конзервационих мера за заштиту земљишних и водних ресурса.

Теоријска настава:

Основе одлучивања: анализа проблема одлучивања, процес и фазе процеса одлучивања, врсте одлука, модели одлучивања, избор метода и техника, подручје одлучивања у заштити земљишних и водних ресурса; Анализа одлучивања: основе анализе одлучивања, анализа одлучивања без узорковања, анализа одлучивања са узорковањем; Теорија корисности: једноатрибутивна и вишеатрибутивна теорија корисности; Вишекритеријумско одлучивање: Основе вишекритеријумског одлучивања, Вишеатрибутивно одлучивање, Циљно програмирање, Методе вишекритеријумске анализе, Метода аналитичких хијерархијских процеса

Практична настава:

Решавање задатака из области примене модела и метода одлучивања у управљању земљишним и водним ресурсима: Модели одлучивања намењени индивидуалним доносиоцима одлука,  Методе групног одлучивања, Модели организационог одлучивања. Примена метода и техника анализе одлучивања, анализа равнотеже. Решавање задатака у области конзервације земљишта и вода применом методе аналитичких хијерархијских процеса.