+

Тијана Вулевић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 901
Е-маил: tijana.andrijanic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 6a
Консултације: уторак, 13‒14 часова; среда, 9‒10 часова

Тијана Вулевић је рођена 30. 8. 1984. године у Краљеву, где је завршила гимназију 2003. године. Шумарски факултет у Београду, Одсек за заштиту од ерозије и уређење бујица, уписала је 2003/2004. године, а дипломирала је 2009. год. са просечном оценом 9,43 (дипломски рад под насловом „Оптимизација ангажовања радне снаге при планирању извођења радова на регулацији Јелашничке реке”).
Од октобра 2009. уписује докторске студије на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, где ради на изради докторске дисертације под насловом „Вишекритеријумско одлучивање у функцији конзервације земљишних и водних ресурса брдско-планинских подручја централне Србије”.
Од фебруара 2011. запослена је на Шумарском факултету на пројекту Министарства науке „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину, праћење утицаја, адаптација и ублажавање” као истраживач-приправник, односно од априла 2012. као истраживач‑сарадник. Од јануара 2013. запослена је на Шумарском факултету као асистент.
Област научних и стручних интересовања усмерена је на методе планирања и организације грађења противерозионих радова, управљање пројектима и примена механизације у области заштите земљишних и водних ресурса и примени метода вишекритеријумског одлучивања у области заштите животне средине од бујица и ерозије.
Члан је Удружења бујичара Србије и Светске асоцијације за конзервацију земљишта и вода (World Association of Soil and Water Conservation ‒ WASWAC).

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Одабрани научни радови

 • Vulevic, T., Dragovic, N., Kostadinov, S., Belanovic Simic, S., Milovanovic, I. (2015). Prioritization of Soil Erosion Vulnerable Areas Using Multi-Criteria Decision Analysis Methods. Polish Journal of Environmental Studies, 24 (1), 317–323.
  http://www.pjoes.com/pdf/24.1/Pol.J.Environ.Stud.Vol.24.No.1.317-323.pdf
 • Dragovic, N. Vulevic T. (2015): Wahl des besten Angebots zur projektplanung im bereich der wasserwirtschaft mittels der AHP-Methode, Bauingenieur, 90 (09), 420-426.
  http://www.bauingenieur.de/bauing/article.php?data[article_id]=84128
 • Andrijanić, T., Dragović, N. (2012): Višekriterijumska analiza izbora izvođača radova na uređenju erozionih područja, Časopis Erozija 38, 27–43.
  http://www.udruzenjebujicara.com/images/stories/casopis_erozija/Erozija_38.pdf
 • Andrijanić, T., Dragović, N., Todosijević, M. (2012): Optimizacija angažovanja radne snage pri planiranju izvođenja radova na regulaciji Jelašničke reke, Glasnik Šumarskog fakulteta, 106, 29-40.
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2012/0353-45371206029A.pdf