+

Управљање квалитетом у заштити земљишних и водних ресурса

Шифра предмета: М41118Б
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов:

Овладавање основним знањима о карактеристикама и значају квалитета за успешну реализацију пројеката за заштиту  земљишних и водних ресурса.  Циљ курса је стицање вештина потребних за управљање квалитетом, инжењеринг квалитета и систем квалитета животне средине, од основних карактеристика процеса управљања квалитетом до принципа, новоа и метода за управљање квалитетом и заштити земљишних и водних ресурса.

Стечена знања о начелима, принципима и стратегијама за успешно управљање квалитетом у заштити земљишних и водних ресурса. Стечене вештине за израду стратегије и политике квалитета у заштити земљишних и водних ресурса и примени  метода за планирања, обезбеђење и контролу квалитета технолошких процеса у реализацији конзервационих мера и радова.

Теоријска настава:

Дефиниције квалитета, Основне фазе дефинисања и одређивања квалитета, Квантитативне и квалитативне карактеристике квалитета, Процеси управљања квалитетом у заштити земљишних и водних ресурса, Стратешко планирањеи квалитет, Процеси управљања квалитетом, Планирање квалитета (процес дефинисања пројекзованог квалитета), Алати и технике планирања квалитета, Обезбеђење квалитета, Контрола квалитета, Алати и технике за контролу квалитета, Трошкови квалитета (трошкови изазвани грешкама, трошкови везани за превенцију грешака), Систем управљања квалитетом (QMS)- подсистеми, Докази о усаглашености са стандардима квалитета – сертификација, акредитација, Квалитет пројеката за конзервацију земљишта и вода.

Израда мастер рада.

Практична настава:

Решавање практичних задатака из области примене  алата  квалитета (контролне листе, дијаграм тока, парето дијаграм, дијаграм узрока и последица, дијаграм расипања) и техника квалитета (статистичко управљање процесом, FMEA-анализа типа и утицаја грешака, QFD- техника и врсте  QFD матрица), ISO стандарди – стандарди заштите животне средине, серија стандарда   ISO 14000

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.