+

Утицај социо-демографског развоја на природне ресурсе

Шифра предмета: М41117
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов:

Циљ предмета је стицање општих и специфичних знања о становништву која се могу  применити у сфери утицаја антропогених фактора на природне ресурсе начином коришћења истих.

Стечена знања из области демографског развоја    омогући ће студентима правилно сагледавање утицаја антропогених фактора на природне ресурсе.

Теоријска настава:

Појам, предмет и подела демографије; Демографска истраживања; Извори података о становништву; Трендови и развој становништва у прошлости; Методи посматрања и методи анализе у демографији; Основни показатељи у демографској анализи, Природно кретање становништва (природни прираштај), Механичко кретање становништва (миграције);   Демографске структуре становништва (старосна, полна, економска); Демографске карактеристике брдско-планинских подручја; Трендови сточног фонда у прошлости; Трендови начина коришћења земљишног простора у прошлости; Антропогени утицај на стање животне средине и губитака земљишних ресурса.

Практична настава:

Практична настава обухвата вежбе из јединица теоријске наставе, као и израду семинарских радова из одређених јединица.