+

Катарина Лазаревић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 901
Е-маил: katarina.lazarevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 6A
Консултације: уторак, 12.00–13.00 часова; среда, 12.00–13.00 часова

Катарина Лазаревић рођена је 1. 3. 1990. у Чачку. Основну и средњу школу завршила је у Лучанима.
Основне студије на Шумарском факултету, Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, уписала је 2009. године, завршила их 2013. године са просечном оценом 9,10 и стекла стручно звање дипломирани инжењер шумарства.

Мастер студије, област Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, модул Заштита водних ресурса брдско-планинских подручја, уписала је 2013. године, завршила их 2014. године са просечном оценом 10 и стекла звање мастер инжењер шумарства.

Школске 2014/2015. године уписала је докторске академске студије на Шумарском факултету и била је ангажована као демонстратор у настави на предмету Хидраулика са хидрологијом.

Од априла 2015. године ангажована је као истраживач‑приправник на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја ИИИ 43007 „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање” на Шумарском факултету, а од јуна 2015. године на пројекту Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа за шуме: „Истраживања социо-економских аспеката ризика услед климатских промена у шумским подручјима”.

У априлу 2016. године изабрана је у звање асистента за ужу научну област „Eрозија и конзервација земљишта и вода” на Шумарском факултету у Београду.

Област истраживања – бујични токови и ерозија.

Ужа научна област

Eрозија и конзервација земљишта и вода

Одабрани научни радови

Lazarević, K. (2015): Monitoring Torrential Processes in the Function of Torrential Floods Risk Management, Book of Abstracts: First International Forestry Student Conference in Serbia – FIFSCIS 2015, Belgrade – Special Nature Reserve Goč – Gvozdac 01-05 September 2015, pp. 54.