+

Зaштита и еколошко коришћење вода и фреатске издани

Шифра предмета: М41106Д
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов:

Оспособљавање студената да решавају проблеме из области заштите и могућности еколошког коришћења ресурса вода фреатске издани у области биотехничких дисциплина на ерозионим подручјима и шумским екосистемима за потребе наводњавања, одводњавања, санације падинских процеса, водоснабдевања, извора еколошке енергије, гашења шумских пожара, заштите од загађивања, утицаја на животну средину и друго.

Оспособљеност студената да примене принципе, стратегију и технике еколошког коришћења, заштите и управљања ресурсом вода фреатске издани у области биотехнике и еколошког инжењеринга.

Теоријска настава:

Значај у биотехници познавања заштите, управљања и еколошког коришћења ресурса вода фреатских издани. Заштита и еколошко коришћење вода фреатске издани у биотехници за потребе наводњавања, одводњавања, хидрогеотермалне енергије и друго. Квалитет вода фреатске издани. Климатске промене и њихов утицај на воде фреатске издани. Међусобни утицај фреатске издани и шумских екосистема. Вештачко задржавање вода у подземљу у циљу повећања динамичких резерви вода и општег побољшања услова на сливу. Заштита од нежељеног дејства подземних вода на ерозионим подручјима и шумским екосистемима. Класификација природних и антропогених загађивача подземних вода. Водозахвати подземних вода у фреатским изданима за потребе наводњавања, исушивања, гашења шумских пожара, санацији колувијалних процеса, водоснабдевања, санације депонија и друго на ерозионим подручјима и шумским екосистемима. Социо-економски значај вода фреатске издани. Подземне воде и шуме – ресурс садашњости и будућности.

Практична настава:

По тематским блоковима решавање задатака кроз разговор са наставником и упознавање са лабораторијским и теренским методама прикупљања података, прорачуна и одређивања основних хидрогеолошких параметара.