+

Заштита водних ресурса од наноса

Шифра предмета: М41102
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов:

Стицање знања о генези и транспорта наноса , угрожености водних ресурса од наноса  и методама за њихову заштиту од наноса

Стечена знања из генезе и транспорта наноса, угрожености водних ресурса од наноса  и методама за контролу наноса и заштити водних ресирса.

Теоријска настава:

Интергрални приступ проблематици ерозије, генезе и транспорта наноса.Транспорт наноса у бујичним токовима.Мониторинг транспорта наноса.Еколошки аспекти ерозије и транспорта нансса.Штете од наноса у водотоковима и водним акумулацијама.таложење наноса и засипање водних акумулација : водопривредни и еколошки аспект.Прорачун засутости водних акумулација и века њихове трајности. Методе заштите водножих ресурса и водопривредних објеката од наноса.Савремене методе и материјали. радови и мере на падинама слива. Подужни попречни објекти у хидрографској мрежи водотокова.Специфични типови објеката за контролу транспорта наноса у хидрографској мрежи водотока.

Израда мастер рада.

Практична настава:

Израда елабората са задацима о : транспорту наноса применом разних модела. Елаборат са пројектоњем мера и радова за контролу продукције и транспорта наноса.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.