+

Урбани пејзаж: истраживање и разумевање

Шифра предмета: МПА1104/3Ђ
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Без услова

Циљ предмета је да упозна студенте са основним теоријским поставкама концепта урбаног пејзажа, који представљају полазиште за свеобухватно проучавање трансформација физичког простора. Проучавањем начина на који се урбани пејзаж мења кроз време студенти упознају његове променљиве и сталне одлике, као и вредност урбаног пејзажа. Циљ предмета је да допринесе бољем разумевању савременог друштвеног и физичког окружења, међузависности свих чинилаца и процеса који се у простору одвијају.

Исход предмета је разумевање специфичности и комплексности урбаног пејзажа, који, између осталог, чине и релације између људи и окружења. Исход предмета је оспособљавање студената, било као будућих професионалаца у пејзажноархитектонској пракси, било као истраживача и теоретичара пејзажа, за продубљено проучавање, идентификацију и разумевање процеса трансформације простора, односно трансформације урбаног пејзажа.

Предавања: Дефиниција пејзажа и урбаног пејзажа; Теоријски концепт урбаног пејзажа; Трансформација урбаног пејзажа; Разумевање и читање урбаног пејзажа; Урбани пејзаж као пракса; Технички аспект урбаног пејзажа; Урбани пејзаж – интердициплинарни контекст; Историјски аспект урбаног пејзажа; Од градског до урбаног пејзажа у XIX и XX веку, Урбани пејзаж у XXI веку.
Вежбе: Упознавање са релевантном литературом; Упознавање са релевантним примерима из праксе; Читање, анализа, приказ изабраних текстова посвећених теми; Избор, анализа и презентација примера историјских и савремених трансформација урбаног пејзажа; Представљање стечених увида о теми; Постављање истраживачких питања; Учествовање у дебатама.