+

Заштита биљака у пејзажној архитектури

Шифра предмета: МПА1104/1В
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Нема

Упознавање студената са савременим знањима која обједињују све мере у заштити од болести и штеточина применљиве у биљној производњи и објектима пејзажне архитектуре.  Оспособљавање студената за управљање објектима у ограниченим условима (заштићена природна добра).

Потпуна оспособљеност инжењера да делују на научним основама на пословима заштите биљака у пејзажној хортикултури, посебно у ситуацијама угрожености опстанка појединих врста у условима ограничених могућности деловања (урбане шуме, заштићена природна добра).

Теоријска настава: студенти се упознају са најзначајнијим патогенима и штетним организмима у производњи украсних биљака, објектима пејзажно-архитектонског наслеђа, заштићеним природним добрима и системима урбаног зеленила.  Продубљивање знања о значају инвазивних микроорганизама, гриња и инсеката. Кроз многе примере из праксе  („студија случаја“)  продубљивање знања о методама праћења популација штетних организама и патогена украсних биљака. Продубљивање знања потребних за визуелну оцену здравственог стања дрвећа. Продубљивање знања о интегралној заштити украсних биљака.

Практична настава: ДОН  – Организација ИДП службе заштите урбаног зеленила (евидентирање појаве патогена и штетних организама, идентификација патогена и штеточина на урбаном зеленилу, извештавање одговорних институција и планирање мера интегралне заштите урбаног зеленила). Обучавање инжењера за инспекцијски надзор и фитосанитарне прегледе расадника и објеката за производњу украсних биљака. Обучавање инжењера за визуелну оцену здравља дрвећа. Продубљивање знања из фитофармације и примене биолошких мера борбе, односно оспособљавање студената да спроведу еколошки и економски најприкладније – интегралне мере заштите украсних биљака.