+

Заштита флористичког диверзитета

Шифра предмета: МПА1104/1А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Завршене оснвне академске студије из Пејзажне архитектуре

Упознавање са флористичком разноврсношћу у различитим екосистемима Србије, факторима који угрожавају флористички диверзитет и мерама заштите.

Познавање мера заштите, очувања биљне разноврсности и легислативе у овој области

Теоријска настава: О биодиверзитету. Класификација биодиверзитета: алфа, бета и гама диверзитет. „Вруће тачке биодиверзитеа“. Фактори који угрожавају флористички диверзитет. Флористички диверзитет у осетљивим екосистемима и подручјима. Категорије угрожености и статуса заштите врста. Диверзитет васкуларне флоре Србије. Врсте од међународног значаја, заштићене, угрожене, рањиве, ретке врсте, ендемити и реликти.  Очување флористичког диверзитета. Мере заштите флористичког диверзитета

Практична настава: Диверзитет васкуларне флоре Србије. Заштита флористичког диверзитета. Категорије угрожености и статус заштите врста. Међународни споразуми, стандарди, критеријуми и програми од значаја за очување, одржавање и трајно коришћење биодиверзитета. Црвена листа флоре Европе, Црвена листа флоре Србије, Бернска конвенција, Вашингтонска конвенција, Бонска конвенција. Категорије угрожености и статус заштите врста.