+

Драгица Oбратов-Петковић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 906
Е-маил: dragica.obratov-petkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 68
Консултације: понедељак, 13‒15 часова

Рођенa je 1956. год. у Београду. На Биолошком факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1980. год. Од 1983 год. запослена је на Шумарском факултету, у звање редовног професора изабрана је 2008. год. Магистарски рад „Васкуларна флора и биљногеографске карактеристике Авале” одбранилаје 1986. год. на Биолошком факултету Универзитета у Београду а на истом факултету одбранила је и докторску дисертацију „Флора и вегетација планине Златар” 1992. год. На Шумарском факултету води наставу на основним, мастер и докторским студијама. Руководилац је докторских студија на области Пејзажна архитектура и хортикултура. Од 2004. до 2008. била је руководилац пројекта Министарствa за науку и технолошки развој, 2014. год. руководилац пројекта Министарства пољoпривреде, шумарства и водопривреде, Управе за шуме, а од 2011 год. до данас руководилац потпројекта у оквиру ИИИ пројекта Министарствa за просвету, науку и технолошки развој. Самостално или заједно са коауторима објавила је укупно 220 библиографских јединица. У току 1986. год. боравила је у Институту за ботанику Универзитета у Бечу, а 1989. год. у Украјини. Као ментор, коментор или члан комисије учествовала је у вођењу или одбрани неколико дипломских, магистарских и докторских радова на Шумарском, Биолошком и Фармацеутском факултету. Говори, чита и пише на енглеском језику, а служи се немачким језиком. Функцију шефа Катедре за пејзажну хортикултуру обављала је у периоду од 2008. до 2016. год. Члан је редакционог одбора часописа Гласник Шумарског факултета. Члан је Српског биолошког друштва, OPTIMA удружења (удружење ботаничара медитеранских земаља), AMAPSEC удружења (удружење за проучавање лековитих биљака југоисточне Европе), светског друштва за конзервацију земљишта и вода (WASWC).

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Флористички и вегетацијски диверзитет, биљни ресурси, инвазивне биљне врсте.

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

  1. Bjedov I., Obratov-Petković D. (2019): Vegetation Types and Representativeness. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71065-5_39-1
  2. Jovanović F., Obratov-Petković D., Bjedov I., Živanović I., Braunović S., Ćirković-Mitrović S, Tomović G. (2018): Morphological Variability of Snowdrops in the Central Part of the Balkan Peninsula. Hortscience 53(8): 1119–1124. https://doi.org/10.21273/HORTSCI13135-18
  3. Bjedov I., Obratov-Petković D., Čavlović D., Nešić M., Skočajić D. (2018): The influence of climate change on invasive plants spreading in degraded native communities at several localities in Belgrade. In: Zlatić, M. Kostadinov, S. (Eds.) Soil and water resources protection in the changing environment. Advances in Geoecology 45. CATENA VERLAG: 161–171. ISBN 978-3-510-65418-5
  4. Čavlović, D., Beloica, J., Obratov-Petković, D., Đurđević, V., Košanin, O. (2017): Simulation of long-term changes in environmental factors and grassland composition in three protected areas of Serbia. Tuexenia 37: 431–446. doi: 10.14471/2017.37.017
  5. Obratov-Petković, D., Bjedov, I. (2017): Florističkaifitocenološkaistraživanjazeljastihinvazivnihvrsta. U: Obratov-Petković, D. (urednik) Ukrasneiinvazivnebiljke u uslovimaklimatskihpromena – Uticajiiadaptacije. Ministarstvoprosvete, naukeitehnološkograzvoja, Univerzitet u Beogradu – Šumarskifakultet. 41-73. ISBN: 978-86-7299-240-3.
  6. Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Nešić, M., Belanović-Simić, S, Đunisijević-Bojović, D., Skočajić, D. (2016): Impact of Invasive Aster lanceolatus Populations on Soil and Flora in Urban Sites. Polish Journal of Ecology 64(2):289-295. doi: http://dx.doi.org/10.3161/15052249PJE2016.64.2.012
  7. Nešić, M., Obratov-Petković, D., Skočajić, D., Bjedov, I., Đukić, M., Đunisijević-Bojović, D. (2016): Allelopathic potential of the invasive species Aster lanceolatus Periodicum biologorum, Vol. 118, No.1:1-7. https://hrcak.srce.hr/156781
  8. Stefanović, M., Ristić, M., Popović, Z., Matić, R., Nikolić, B., Vidaković, V., Obratov-Petković, D., Bojović, S. (2016): Chemical Composition and Interpopulation Variability of Essential Oils of Taxus baccata from Serbia. Chem. Biodiversity, 13. 943-953. https://doi.org/10.1002/cbdv.201500326
  9. Jovanović, F., Obratov-Petković, D., Niketić, M., Vukojičić, S. (2016): Distribution of the genus Galanthus (Amaryllidaceae) in Serbia. Botanica serbica, Vol. 40. No.1:69-81. DOI: 10.5281/zenodo.48864
  10. Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Jurišić, B., Đukić, M., Djunisijević – Bojović, D., Skocajić, D., Grbić, M. (2013): The influence of some environmental factors on the distribution of invasive species Aster lanceolatus in various habitats in Serbia. Fresenius Environmental Bulletin Vol. 22, No. 6: 1677 – 1688.