+

Ивана Бједов

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 906
Е-маил: ivana.bjedov@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 68
Консултације: понедељком од 13 до 15 часова.

Др Ивана Бједов је рођена 1975. год. у Брусу, где је завршила основну и средњу школу. Школске 1994/95. године уписала се на Биолошки факултет Универзитета у Београду, студијска група Биологија, где је и дипломирала у јануару 2001. год са просечном оценом 9,09. Дипломски рад је радила на Катедри за екологију биљака, који је оцењен оценом 10. Школске 2001/02. уписала је последипломске студије на Универзитету у Београду ‒ Биолошком Факултету, на смеру Систематика и филогенија биљака и гљива. У априлу 2005. године одбранила је магистарску тезу под насловом „Васкуларна флора Дивчибара”, чиме је стекла академско звање магистра биолошких наука. Од 2001. до 2005. радила је као асистент-приправник на Шумарском факултету, на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру, на предмету Ботаника. Била је ангажована на ТЕМПУС пројекту Шумарског факултета у Београду. У вези са поменутим пројектом боравила је у Немачкој у Фрајбургу на Шумарском факултету у јулу 2003. године. године боравила је у Аустрији, у Бечу, на Институту за Ботанику на БОКУ-у. У звање асистента за ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура изабрана је у октобру 2005. године. Члан је Српског биолошког друштва и Светске организације за конзервацију земљишта и вода (WASWC). Докторску дисератцију под насловом „Таксономска и еколошка истраживања врста рода Vaccinium L. у Србији” одбранила је 20. 11. 2012. год. У звање доцента изабрана је 20. 2. 2013. год. Аутор преко 90 научних радова. Била је и ангажована на више националних и међународних научних и стручних пројеката. Од 2015. до 2018. год. била је шеф Катедре за пејзажну хортикултуру. 8. 10. 2019. године изабрана је у звање ванредног професора за ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура.
Говори енглески и служи се француским језиком.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Флористички и вегетацијски диверзитет, инвазивне биљне врстe, биљни генетички ресурси.

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

1. Nešić M., Bjedov I. (2020) Habitat Degradation: Pressures, Threats, and Conservation. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71065-5_65-1
2. Bjedov I., Obratov-Petković D., Nešić M., Belanović-Simić S., Beloica J. (2020): Changes in the distribution of Vaccinium L. genus in relation to the soil acidification scenario. Proceedings of International Scientific Conference Ecological truth and environmental research – EcoTER’20.: 231-236. June 16 – 19, Kladovo, Serbia.
3. Kalinić A., Bjedov I., Obratv-Petković D., Tomićević-Dubljević J. (2020): Invazivne biljke kao faktor degradacije flrističkog diverziteta SRP „Deliblatska peščara“. Glasnik Šumarskog fakulteta 121, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd: 27-46. http://doi.org/:10.2298/GSF2021027K
4. Bjedov I., Obratov-Petković D. (2019) Vegetation Types and Representativeness. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71065-5_39-1
5. Mandić R., Jevđović R., Bjedov I. (2019): Očuvanje, sakupljanje i promet lekovitih biljaka u Srbiji – istorija, stanje i perspektive. Šumarstvo 3-4: 165-182. http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2019_3-4/sumarstvo2019_3-4_rad11.pdf
6. Bjedov I., Obratov-Petković D., Čavlović D., Nešić M., Skočajić D. (2018): The influence of climate change on invasive plants spreading in degraded native communities at several localities in Belgrade. In: Zlatić, M. Kostadinov, S. (Eds.) Soil and water resources protection in the changing environment. Advances in Geoecology 45. CATENA VERLAG: 161–171. ISBN 978-3-510-65418-5
7. Jovanović F., Obratov-Petković D., Bjedov I., Živanović I., Braunović S., Ćirković-Mitrović S, Tomović G. (2018): Morphological Variability of Snowdrops in the Central Part of the Balkan Peninsula. HORTSCIENCE 53(8): 1119–1124. https://doi.org/10.21273/HORTSCI13135-18
8. Stojanović V., Petrović S., Kovačević J., Stojanović D., Bjedov I. (2017): Heracleum sosnowskyi Manden. (Apiaceae) – a new invasive species in the flora of Serbia, Bulletin of the Faculty of Forestry 116, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd: 215-220. doi:10.2298/GSF1716215S
9. Obratov-Petković D., Bjedov I., Nešić M., Belanović-Simić S., Djunisijević-Bojović D., Skočajić D. (2016): Impact of invasive Aster lanceolatus populations on soil and flora in urban sites. POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, vol. 64 br. 2: 289-295. http://dx.doi.org/10.3161/15052249PJE2016.64.2.012
10. Bjedov I., Obratov-Petković D., Mišić D., Šiler B., Aleksić J. (2015): Genetic patterns in range-edge populations of Vaccinium species from the central Balkans: implications on conservation prospects and sustainable usage. Silva Fennica, Vol. 49, No. 4: id 1283. https://doi.org/10.14214/sf.1283