+

Управљање зеленилом града

Шифра предмета: МПА1102
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Нема услова

Изучавање класичних и савремених метода управљања градским и приградским зеленилом, упознавање са јединственим системом комуналног управљања и рекогносцирање веза међу појединим типовима управљања.

Оспособљеност студената да стручнo и оперативно јединствено газдују свим категоријама зеленила у граду, као и укупним системом градског зеленила.

Теоријска настава

Појам и значај управљања зеленилом града као ресурсом. Контрола над зеленилом и одговорност за очување и унапређивање простора под зеленилом као највреднијег еколошког простора града. Традиционално и савремено управљање. Класичне и савремене методе управљања градским зеленилом, централизација управљања. Управљање зеленилом на нижим нивоима.

Преглед, карактеристике и анализа потребних података и њихова тачност као основа за доношење одлуке о интервенцијама. Преглед и вредновање биотичких елемената и чињеница потребних за доношење одлука у управљању, преглед и вредновање показатеља стања абиотичких структурних елемената потребих за доношење одлука у управљању. Анализа  одговорности за донете одлуке, ревизија и измена одлуке као основ  увећавања функционалности. Различите економско-функционалне анализе у управљању зеленилом као ресурсом у граду.

Јавност у раду, доступност и демократичност у одлучивању, испитивање јавног мњења и коришћење података о ставовима јавности. Еколошка свест и обавеза доступности  јавне и професионалне критике планираних и реализованих одлука.

Наградна и казнена политика у управаљању зеленилом града. Методи и техника праћења промена у јединицама зеленила града и зеленила у целини.  

Практична настава: Вежбе

Анализа пословања домаћих предузећа у управљању зеленилом града, анализа погрешака и негативних последица управљања градским зеленилом. Интерактивна анализа донетих одлука кроз вежбања, израда семинарских радова са примерима коригованих одлука и образложењима сопствених ставова.