+

Еколошка клaсификација шума и шумских станишта

Шифра предмета: МШ61104/б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Да се студентима кроз појединачна и синтезна примењена истраживања из Шумарске фитоценологије и Шумарске педологије презентују основе еколошко-вегетацијске класификације (типизације) шума и шумских станишта.

Оспособљавање студената за израду еколошко-вегетацијских основа за практичне радове у области гајења шума, планирања газдовања шумама, семенства, расадничарства и пошумљавања и др.

Теоријска настава

Фитоценолошка и педолошка истраживања за потребе еколошко-вегетацијске класификације шума и шумских станишта. Примењена фитоценолошка проучавања и картирање вегетације. Примењена педолошка проучавања и картирање земљишта и идентификација педосистематских јединица. Тумачење и еколошка интерпретација педосистематских јединица.

Практична настава:

Примењена синтезна фитоценолошка и педолошка проучавања у различитим областима шумарства.