+

Инвестиције у шумарству

Шифра предмета: МШ71104/а
Студијски програм: Шумарство - Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: min 20 (од укупно 30) ЕСПБ из обавезних предмета у IX семестру.

Упознавање са појмом, врстама и функцијама инвестиција и изучавање метода процене рентабилности инвестиција, са нагласком на инвестиционим улагањима у шумарству, кроз теоретски и практичан приступ.

Располагање знањима да успешно решавају задатке и проблеме из области инвестирања капитала у шумарству и израду инвестиционих елабората у шумарству.

Теоријска настава: Појам инвестиција и инвестиције у шумарству (појам, врсте, функције и економска суштина инвестиција, инвестиције у шумарству, економски критеријуми утврђивања обима и ефикасности инвестиција у шумарству); Финансирање инвестиција у шумарству (извори финансирања инвестиција у шумарству, сопствена средства шумарских предузећа, туђа средства која могу користити шумарска предузећа, развој облика инвестирања у шумарству Србије, учешће инвестиција у шумарству у укупним инвестицијама у Србији); Процена рентабилности инвестиционих улагања (процена као структурни део процеса инвестирања у шумарству, критеријуми за процену рентабилности, анализа исплативости – метода просте стопе приноса, метода рока отплате, комерцијална анализа – метода NPV, метода интерне стопе приноса, однос „корист-трошак“, анализа ликвидности, процена оправданости инвестиционих улагања); Управљање инвестицијама (дефинисање инвестиционог задатка, основне фазе у инвестирању, студија изводљивости, инвестициони елаборат).

Практична настава: Процена рентабилности инвестиционих улагања (израда примера за анализу исплативости по методи просте стопе приноса и по методи рока отплате, израда примера за комерцијалну анализу по методи нето садашње вредности, по методи интерне стопе приноса и према односу „корист-трошак“); Управљање инвестицијама (дефинисање инвестиционог задатка, израда примера инвестиционог елабората) у земљи и иностранству.