+

Маркетинг шумских производа

Шифра предмета: МШ71104/в
Студијски програм: Шумарство - Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: min 20 (од укупно 30) ЕСПБ из обавезних предмета у IX семестру.

Упознавање са појмом и функцијама маркетинга на тржишту који се односи на дрвне и недрвне шумске производе, као и робним маркама и сертификацијом, који имају значајаног утицаја на маркетинг ове специфичне робе.

Располагање знањима да успешно решавају задатке и проблеме из области маркетинга и пласмана производа шумарства.

Теоријска настава: Основе маркетинга (појам и главне функције маркетинга, маркетинг-микс – производ, цена, дистрибуција, промоција, програм производње и асортиман производа, купци као елеменат маркетинга, маркетинг информациони систем); Управљање маркетингом и маркетинг активности (организација маркетинга, типови маркетиншких организација, планирање, организовање и контрола маркетинг активности); Маркетинг у шумарству (маркетинг истраживања у шумарству, врсте шумских производа и маркетинг, истраживање понашања и мотива купаца шумских производа, промоција и дистрибуција шумских производа); Тржиште шумских производа у функцији маркетинга (анализа домаћег и светског тржишта шумских производа са аспекта примене маркетинга, анализа и предвиђање тражње и продаје шумских производа са аспекта примене маркетинга, лицитације као облик продаје дрвета и маркетинг); Робне марке („брендови“) шумских производа и маркетинг (појам робне марке – „бренда“ и појавни облици у шумарству, улога робне марке у маркетингу шумских производа); Сертификација шумских производа и маркетинг (појам и појавни облици сертификата у шумарству, улога сертификата у маркетингу шумских производа).

Практична настава: /