+

Ненад Ранковић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 829
Е-маил: nenad.rankovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 29
Консултације:

Професор у пензији. Ненад Ранковић рођен је 22. 4. 1950. год. у Београду, где је завршио основну школу и гимназију. На Шумарском факултету у Београду дипломирао је 1976. год. Пре доласка на Шумарски факултет радио је у РО „Зеленило ‒ Београд”, ООУР „Изградња”. Радни однос на Факултету заснива 1980. год., када је биран у звање асистента‑приправника на предмету Економика шумарства. Магистрирао је на Шумарском факултету 1983. год., а у звање асистента биран је 1984. год. Докторирао је 6. 7. 1990. године одбраном докторске дисертације под називом „Истраживање фактора понуде најзначајнијих дрвних сортимената у СР Србији”. Године 1991. изабран је у звање доцента, а 1997. године за ванредног професора за предмет Економика шумарства, на Шумарском факултету Универзитета у Београду. У звање редовног професора изабран је 2002. године.

Aктиван је члан Савеза инжењера и техничара шумарства Србије, као и у редакцији часописа „Шумарство”, који ово удружење издаје заједно са Шумарским факултетом. Поред тога, био је технички уредник часописа Шумарског факултета „Гласник”, као и члан координационог тела Владе Републике Српске за измене и допуне Закона о шумама и организације шумарства у Републици Српској и међународне радне групе за израду студије реформе шумарске политике у Републици Српској. Био је и Национални координатор за успостављање међународног студијског програма мастер студија ‒ FOPER.

Члан је и еколошког друштва ЦЕКОР (Центар за еколошки развој), где је био један од оснивача и чланова представништва. Један је од оснивача Савеза научних стваралаца, где се бавио проблемима положаја науке и научних кадрова у нашем друштву, а притом вршио дужност техничког уредника гласила овог друштва „Стваралац”. На Шумарском факултету Универзитета у Бања Луци учествовао је у настави на предмету Економика шумарства, као и на постдипломском курсу из ове области.

У току рада на Факултету учествовао је у научноистраживачком раду и објавио је преко 150 научних радова. Као ментор и коментор учествовао је у изради више магистарских и мастер радова, као и докторских дисертација из Економике шумарства и других сродних области.

Ужа научна област

Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима

Област истраживања

 1. ЕКОНОМИКА ШУМАРСТВА
  1. Вредновање шума
  2. Тржиште производа шумарства
  3. Инвестиције у шумарству
  4. Еколошка економија
  5. Ланац стварања вредности производа шумарства
  6. Економетријско моделовање у шумарству
 1. ШУМАРСКА ПОЛИТИКА
  1. Национална шумарска политика
  2. Међународна шумарска политика
 2. ТРГОВИНА ДРВЕТОМ И ОСТАЛИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА
  1. Трговина и тржиште у шумарству
  2. Саобраћај, шпедиција и логистика
  3. Уговори о продаји и друга робна документа
  4. Стандарди и стандардизација у шумарству
  5. Продаја и куповина шумских производа
 3. МАРКЕТИНГ У ШУМАРСТВУ
  1. Истраживање маркетинга у шумарству
  2. Принципи маркетинга у шумарству
  3. Маркетинг шумских производа

Ангажовање у настави

Мастер студије

 1. Обавезни предмет: Економика шумарства
 2. Изборни предмет: Трговина шумским производима
 3. Изборни предмет: Шумарска политика
 4. Изборни предмет: Маркетинг шумских производа

Докторске студије

 1. Изборни предмет: Економика шумарства
 2. Изборни предмет: Трговина шумским производима
 3. Изборни предмет: Шумарска политика
 4. Изборни предмет: Управљање маркетингом у шумарству

Одабрани научни радови

Међународне монографије (M10)

 1. Ranković N., Nonić D., Nedeljković J., Stamatović S. (2014): Relationship of Some Climate Elements and Collected Quantities of Non-Wood Forest Products in Serbia in the Period 1993-2011, In: Zlatić M., Kostadinov S. (Eds.): Challenges: Sustainable Land Management-Climate Change, Advances in GeoEcology 43 (231-242).

http://www.catena-verlag.de/age43.htm

Међународни часописи (M20)

 1. Nonić D., Avdibegović M., Nedeljković J., Ranković N., Marinescu V., Ioras F. (2014): Typology of Non-Wood Forest Products Based Enterprises in Serbia, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 42(2), University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca. (583-587).

http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/viewFile/9725/7772

 1. Nonić D., Nedeljković J., Ranković N. (2014): Small and medium enterprises based on non-wood forest products: Characteristics and types in Serbia, Management 72, Faculty of organizational sciences, Belgrade (71-82). http://www.management.fon.rs/management/e_management_72_english_07.pdf
 2. Ranković N., Pantić D., Keča Lј. (2013): Relationship between Timber Value and Beech Tree Dimensions in Forest Thinning in Serbia. Baltic Forestry 19(1), Institute of Forestry, Girionys (152-160).

http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2013-19[1]/Rankovic%20Nenad.pdf

 1. Nonić D., Nedeljković J., Ranković N., Marinković M., Glavonjić P., Weiss G. (2012): Analysis of factors influencing cluster establishment in the Timok forest area in Serbia, Austrian Journal of Forest Science 129(3), BOKU and BFW, Vienna (202-227). http://www.forestscience.at/fileadmin/user_upload/CB1203-4_T3_Abstr.pdf
 2. Ranković N., Keča Lj. (2005): An Action Plan for the Establishment and Revision of the National Forest Programme in Serbia. The International Forestry Review, vol. 7, no. 1 (63-69).

http://www.ingentaconnect.com/content/cfa/ifr/2005/00000007/00000001/art00008

Националне монографије (M40)

 1. Ранковић Н., Нонић Д., Недељковић Ј., Маринковић М., Главоњић П. (2012): Мала и средња предузећа у Тимочком шумском подручју ‒ систем мера подршке и модел организовања. Монографија, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд (270).

Национални часописи (M50)

 1. Ранковић Н., Вучковић М. (2011): Димензије и вредност дрвета у културама црног бора у ШГ „Сомбор“ – ШУ „Суботица“, Гласник Шумарског факултета 104, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд (155-172). http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/prikazi_clanak.php?id=1238

Уџбеници

 1. Ранковић Н., Кеча Љ. (2011): Трговина и маркетинг шумских производа, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд (536).
 2. Ранковић Н., Кеча Љ. (2007): Шумарска политика Србије, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд (480).

Ранковић Н. (1996): Економика шумарства. Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд (371).