+

Просторна анализа у планирању газдовања шумама

Шифра предмета: МШ31105а
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Без услова

Успостављање сета студентских курсева који ће обезбедити да студенти добију основне вештине коришћења ГИС-а при просторној анализи на одређеном шумском комплексу. Ови курсеви би обухватили претварање аналогних карата у дигиталне са истовременим упознавањем софтвера за рад. У наредном кораку студенти би добили основне информације око просторне анализе ширег подручја газдинске јединице и могућност решавања различитих интереса на посматраном подручју

Студенти ће након овог курса добити основне информације о географским информационим системима али у исто време и практичну примену у просторној анализи. Студенти ће имати прилику да кроз семинарски рад изврше оптимализацију простора и да доносиоцима одлука дају квалитетне и јасне информације.

Теоријска настава: Основне информације о географским информационим системима, врстама карата и методологији израде семинарског рада.аштиту тла, заштиту вода, заштиту климе и утврђивање заштитних области.

Практична настава: Практичан рад на претвaрању карте једне газдинске јединица из аналогног у дигитални облик, геореференцирање, векторизација и израда изгледа за штампу. Прављење 3Д модела терена и просторна анализа са резултатима представљеним у виду семинарског рада.