+

Šumsko građevinarstvo

Šifra predmeta: MŠ21105/b
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:

dr Milorad Zlatanović, Dušan Stojnić

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Završene osnovne akademske studije

Sticanje teoretskog i praktičnog znanja u cilju osposobljavanja za savremeno projektovanje i izvođenje šumskih komunikacija. Projektovanje šumskog puta sa krivinama oblika klotoide, sa vitoperenjem i proširenjem kolovoza. Projektovanje i izvođenje objekata na šumskim putevima: kolovozna konstrukcija, potporni i obložni zidovi, osiguranje kosina nasipa i useka, propusti i mostovi.

Osposobljavanje za izradu projekata šumskih puteva i objekata na šumskim putevima, kao i sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti šumskog građevinarstva.

Teorijska nastava: Značaj, primena i razvoj građevinarstva sa uticajem na iskorišćavanje šuma. Optimalan raspored zemljanog materijala na izgradnji šumskih saobraćajnica, po kriterijumu minimalnih troškova. Obrada i zaštita kosina useka, nasipa i zaseka. Objekti za podupiranje. Gabionski zidovi. Potporni i obložni zidovi od kamena i betona. Radovi u kamenu – steni. Miniranje stenskih masa. Priprema za miniranje. Način aktiviranja mina. Saobraćajni i slobodni profil. Kolovoz, trake, bankina, berma, rigol, jarak. Poprečno i podužno savremeno vođenje šumskog puta. Prelazne krivine oblika klotoide. Vitoperenje kolovoza. Rešavanje problema površinskih raskrsnica na šumskim putevima sa posebnim osvrtom na odvodnjavanje u zoni raskrsnice. Uticaji saobraćajnog opterećenja, klimatskih faktora, prirodne sredine i posteljice na kolovoznu konstrukciju. Dimenzionisanje (određivanje debljine i kvaliteta pojedinih slojeva) kolovoznih konstrukcija. Održavanje kolovoznih konstrukcija.  Građevinska mehanizacija

Praktična nastava: Saobraćajni i slobodni profil. Kolovoz, trake, bankina, berma, rigol, jarak. Poprečna i podužna odvodnja. Savremeno vođenje trase šumskih puteva. Prelazne krivine oblika klotoide. Proračun i izvođenje. Prostorno vođenje trase šumskog puta. Vitoperenje kolovoza na delu prelazne krivine oblika klotoide. Rešavanje problema površinskih raskrsnica na šumskim putevima sa posebnim osvrtom na odvodnjavanje u zoni raskrsnice. Saobraćajno opterećenje. Propusna moć šumskog puta. Uticaji saobraćajnog opterećenja, klimatskih faktora, prirodne sredine i  posteljice na kolovoznu konstrukciju.Nivo usluge. Dimenzionisanje (određivanje debljine i kvaliteta pojedinih slojeva) kolovoznih konstrukcija. Održavanje kolovoznih konstrukcija. Proračun zemljanih masa na izgradnji šumskih saobraćajnica sa rasporedom zemljanog materijala. Pozajmište. Deponija. Optimalan raspored zemljanog materijala na izgradnji šumskih saobraćajnica po kriterijumu minimalnih troškova. Deformacija, sanacija i osiguranje zemljanog trupa saobraćajnice. Obrada i zaštita kosina useka, nasipa i zaseka. Objekti za podupiranje. Gabionski zidovi. Potporni i obložni zidovi od kamena i betona. Projektovanje i izvođenje. Radovi u kamenu – steni. Miniranje stenskih masa. Priprema za miniranje. Način aktiviranja mina. Rekapitulacija pojedinih poglavlja po izboru studenata. Zadržavanje na najbitnijim elementima programa. Značaj, primena, razvoj i specifičnosti šumskog građevinarstva.

Terenska nastava: U okviru izrade projekta šumskog puta i mosta, obavljaju se potrebna snimanja na terenu i obrada snimljenih podataka.