+

Tipološko kartiranje i tipovi šuma Srbije

Šifra predmeta: MŠ6105/b
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Ovladavanje metodologijom tipološkog kartiranja šuma, i karakteristikma (bioekološkim, cenološkim, prostornim, gazdinskim i dr.) najznačajnijih (sa gazdinskog stanovišta i praktične primene tipološke klasifikacije) i najzastupljenijih tipova šuma, njihovim tipološkim proučavanjem, definisanjem  i horizontalnom i vertikalnom prirodnom reoniranošću

Osposobljavanje studenata za praktičan rad u smislu upotrebe informacija o tipovima šuma u digitalnom obliku i korišćenje jednog takvog dinamičnog informacionog sistema u procesu izrade planova u šumarstvu kao i prostornog a naročito regionalnog planiranja

Tipološko kartiranje šuma, pojam, praktična upotreba i značaj  informacija o tipovima šuma u digitalnom obliku i korišćenje jednog takvog dinamičnog informacionog sistema u procesu izrade planova u šumarstvu kao i prostornog a naročito regionalnog planiranja.

Tipološka klasificiranost šuma kao podloga i osnov  kartografske interpretacije tipova šuma.Radovi i redosled radova pri tipološkom kartiranju šuma.Praktična upotreba tipoloških karata u zaštiti prirodnih prostora i redela.Upotreba tipoloških karata u zaštiti biotopa.Upotreba tipoloških karata u zaštiti flore i faaune,povezivanju biotopa, zaštiti i očuvanju biodiverziteta, zaštiti prirodnih resursa, zaštiti zemljišta, zaštiti voda, zaštiti klime i zaštitnih oblasti.

Tipovi šuma lužnjaka i njihove karakteristike, tipovi šuma  lužnjaka i poljskog jasena, lužnjaka, graba i poljskog jasena, lužnjaka i graba, ekološki i cenoekološki odnos edifikatora i subedifikatora.

Tipovi cerovo – sladunovih šuma u Srbiji.Najkarekterističniji i najzastupljeniji tipovi monodominantnih kitnjakovih i kitnjakovo- grabovih šuma Srbije. Tipovi šuma mezijske bukve i njihove  karakteristike. Najkarekterističniji i najzastupljeniji tipovi acidofilnih bukovih šuma.Tipovi subalpijskih bukovih šuma.Tipovi bukovo – jelovih šuma Srbije, ekološki i cenološki osnos edifikatora i subedifikatora i dr.Tipovi šuma bukve, jele i smrče u Srbiji: ekološki i cenološki odnos edifikatora i subedifikatora. Najkarekterističniji i najzastupljeniji tipovi borovih šuma Srbije: primarna i sekundarna staništa šuma crnog bora.Tipovi smrčevih šuma Srbije.