+

Трговина шумских производа

Шифра предмета: МШ71105/а
Студијски програм: Шумарство - Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ESPB: 6
Услов: Општи услов и прописани минимални број од укупног броја поена са основних студија.

Кроз овај предмет студент ће се упознати са прометом дрвета и другим дрвним и недрвним шумским производима, што ће му омогућити успешно решавање задатака и проблема из области трговине и робне размене у области шумарства.

Предмет омогућава располагање знањима која омогућавају успешно решавање проблема и задатака који их очекују у шумарској пракси везаних за промет дрвета, дрвних и недрвних шумских производа. У оквиру предмета изучаваће се: Робни промет и трговина; Уну­тра­шњи робни промет; Спољнотрговински промет; Облици продаје дрвета ; Технички и трго­вачки стандарди у шумарству; Документа у трговини дрветом; INCOTERMS правила у међународној трго­вини дрветом; Спорови и њихово решавање; Трговински уговори; Плаћање и инструменти плаћања при реализацији трговачких уговора и сл.