+

Управљање заштићеним природним добрима

Шифра предмета: МШ71105/в
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Положен испит Организација и менаџмент предузећа у шумарству

Студентима се пружају потребна организациона, управљачка и друга стручна знања из области управљања заштићеним природним добрима и руковођења институцијама у области шумарства и заштите природе. Поред тога, циљ предмета је и упознавање са стратешким, законодавним и институционалним оквирима шумарства и заштите природе на нивоу ЕУ и Западног Балкана.

Студенти стичу знања која им омогућавају да решавају задатке и проблеме из области управљања заштићеним природним добрима. Кроз практичну наставу, студенти ће овладати применом основних управљачких метода и принципа организовања институција и предузећа у шумарству и заштити природе.

Теоријска настава: Управљање заштићеним природним добрима; Функционални приступ управљању у заштићеним подручјима природе; Организација регулаторне, надзорне и власничке функције у заштићеним природним добрима; Управљање људским ресурсима у шумарству и заштити природе; Стратешки, законодавни и институционални оквири у области заштите природе.

Практична настава: Управљање људским ресурсима у шумарству и заштити природе; Анализа примера најбоље праксе у управљању заштићеним природним добрима; Анализа политичких инструмената у области заштите природе; Процена стратешких опција, Избор стратегија, Инструменти контролинга.