+

Узгојна аналитика

Шифра предмета: МШ41105/а
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни предмет
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање слушалаца да у области узгојних радова могу користити нумеричке параметре  као оријентационе показатеље при  избору и извођењу одговарајућег узгојног захвата у конкретним састојинама и користити савремену технологију при томе

Оспособљеност студената да применом узгојне аналитике, на основу разних норми у виду формула, таблица, графикона, модела и др., субјективне процене могу заменити мерљивим показатељима и оријентационо одредити узгојне потребе и одговарајуће узгојне захвате; за симулацију извођења узгојних радова применом специјализованог компјутерског софтвера.

Теоријска настава: Појам, дефинисање, потреба узгојне аналитике  – квантитативнa,  квалитативнa и просторнa анализа, значај, могућност и услови за примену у гајењу шума. Могућност применe узгојне аналитике при дефинисању еколошких услова у шуми, угрожености шуме и шумског земљишта од деградације, стања и степена деградираности, узгојних група у састојини, одређивању оптималног броја стабала будућности, почетка извођења мера неге, интензитета захвата, периодичности извођења мера неге. Показатељи врсте, интензитета и ефеката извршеног проредног захвата. Анализа утицаја природне и шумско-узгојне селекције стабала на изграђеност састојине. Примена узгојне аналитике при обнављању шума – избор метода обновних сеча, процена обилности урода семена, процена степена обновљености шуме и квалитета подмлатка, однос степена склопа, светлости у шуми и природног подмлађивања. Модели и моделовање при узгојним радовима: циљ коришћења модела, врсте модела, теоријске поставке и израда, могућност и потреба коришћења израђених узгојних модела (формулно, табеларно и графички  изражених), норме и нормативи при узгојним радовима, постојећи и неопходни хардвер и софтвер. Узгојни модели за шуме наших основних врста дрвећа., одређивање узгојне потребе и мера за реализацију шумско-узгојног плана. Визуелизација састојинског стања и извршених узгојних мера, симулација извођења узгојних радова и мера, најзначајнији специјализовани компјутерски софтвер за узгојне радове, анализа коришћених сценарија и оптимизација решења.

Практична настава:На конкретним примерима, симулира се извођење одговарајућих узгојних  радова. Фазе рада применом узгојне аналитике (формулисање и поставка проблема), прикупљање и припрема података, израда модела,  моделовање узгојних радова, примена ГИС-а при узгојним радовима.