+

Заштита природе и заштићена природна добра

Шифра предмета: МШ61105/г
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање студената са појмом и просторним категоријама заштићених природних добара, такође и упознавање са законском регулативом која се користи за издвајања и управљања  заштићеним природним дорима у Србији.

Студенти ће бити упознати са до сада издвојеним заштићеним природним добрима као и законском регулативом која дефинише издвајање, управљање и финансирање заштићеним природним добрима на подручју Србије. Стечена знања би допринела подизању нивоа свести о улози, значају и потреби издвајања заштићених природних добара као и бољем управљању овим добрина.

Теоријска настава: Дефиниција и класификација заштићених објеката природе. Историјат законске заштите природе Србије. Основне категорије простора посебних природних вредности (национални паркови, резервати природе, регионални паркови, парк шуме, посебни предели, природни простори око непокретних културних добара и видиковци). Категорије природних знаменитости (природни споменициi, меморијални природни споменици и споменици пејзажне архитектуре). Природне реткости, заштићене биљне и животињске врсте. Природне биосферне вредности. Режими заштите. Заштићена природна добра у Србији. Управљање зсштићеним природним добрима. Законска регулатива.

Практична настава:

Критеријуми за издвајање заштићених природних добара.