+

Интегрална заштита шума

Шифра предмета: МШ5102
Студијски програм: Шумарство - Изборно подручје (модул): Заштита шума и украсних биљака
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Нема услова

Упознавање студентима на мастер студијама са основним принципима Интегралне заштите шума. Интегрална заштита шума представља схватање односа човека према шуми; разумевање сложености шумских екосистема и интеракцијског деловања свих фактора од којих се састоји шумски екосистем при чему уклањање једног штетног шумског агенса може да узрокује друге негативне утицаје. Интегрална заштита шума подразумева примену свих расположивих метода и средстава који могу пружити адекватну заштиту у одрећеним објектима и који се примењују истовремено или сукцесивно. Један од циљева интегралне заштите шума да се уз примену адекватних административних, узгојних, хемијских и биолошких мера унапреди опште здравствено стање шума.

Студенти ће бити обучени за примену свих савремених метода инегралне заштите шума у циљу сузбијања најзначајнији абиотичких и биотичких штетних фактора а са циљем побољшања општег здравственог стања шума.

Теоријска настава: Увод. Задаци интегралне заштите шума. Значај штетних абиотичких и биотичких фактора за шумску привреду. Инетегрална заштита шума у четинарским расадницима и расадницима и плантажама меких лишћара. Методи интегрална заштита шума у четинарским културама. Методи интегрална заштита шума у природним четинарским састојинама (јеле, смрче, црног и белог бора). Методи интегрална заштита шума у природним састојинама лишћара. Узроци сушења букве и примена интегралне заштите шума у циљу спречавање дањег пропадања састојина букве. Узроци сушења букве и примена интегралне заштите шума у циљу спречавање дањег пропадања састојина храста. Значај спровођења интегралне заштите шума у заштићеним објектима природе. Санација штета у заштићеним објектима природе приоменом интегралне заштите. Успостављање мониторинга здравственог стања шума у заштићеним објектима природе.

Практична настава: /