+

Конзервација и усмерено коришћење шумских генетичких ресурса

Шифра предмета: МШ1103
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: положен предмет Шумарска генетика

Упознавање са значајем, начинима и методама заштите и усмереног коришћења шумских генетских ресурса.

Поседовање неопходног знања из области конзервације шумских генетичких ресурса.

Садржај предмета

Теоријска настава: 1.Увод; 2.Биодиверзитет: генетички, специјски, еекосистемски; стање и угроженост биодиверзитета; 3. Шумски генетички ресурси: дефиниција; 4. Стање шумских генетичких ресурса у Европи и код нас: индикатори стања биодиверзитета шумских  екосистема, заштита природе и очување биодиверзитета, ретке и угрожене врсте и очување бодиверзитета, генетичка конзервација и очување биодиверзитета; 5.Шумски генетички ресурси у међународном контексту: приказ различитих конференција и докумената у вези са шумским генетичким ресурсима; 6.Облици и извори варијабилности шумаких генетичких ресурса; 7. Процена варијабилности шумских генетичких ресурса: адаптивна и неутраблна варијабилност;  8.Методе конзервације шумских генетичких ресурса: in sity  и  ex sity методе; 9.Глобалне климатске промене и конзервација шумских генетичких ресурса; 10.Економски аспекти конзервације и усмереног коришћења шумских генетићких ресурса: захтеви тржишта, избор стратегије, процена трошкова и прихода.

Практична настава: 1.Увод; 2. Биодиверзитет – генетички диверзитет 3. Извори варијабилности код шумског дрвећа – Упознавање са начином израде елабората; Идентификација и селекција врсте за конзервацију – практичне вежбе; Идентификација и селекција популација за конзервацију – практичне вежбе. 4. Облици заштите генетских ресурса – Упознавање са биологијом и екологијом врсте, дистрибуцијом врсте и диверзитетом врсте; Израда предлога модела за конзервацију и усмерено коришћење конкретне врсте – самосталан рад студената. 5. Презентација студентских елабората.