+

Методе и технике истраживања у екологији, заштити и унапређивању животне средине

Шифра предмета: МШ6101
Студијски програм: Шумарство, модул – екологија шума, заштита и унапређивање животне средине
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни предмет – I семестар
Број ESPB: 3
Услов:

Да студентима укаже на разноликост и могућност приступа истраживањима у области екологије шума, заштите и унапређивања животне средине, као и да упозна студенте са посебним областима истраживања: Дендрологија, Педологија, Шумарска фитоценологија, Исхрана биља, Екологија станишта, Типологија шума.

Стицање компетенција за примену метода и техника истраживачког рада у области  Екологије шума, заштите и унапређивање животне средине.

Теоријска настава: Методи и технике истраживања које се примењују у научним дисциплинама научне области Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине. Појам и дефинисање метода и техника рада у подобластима екологије шума, заштите и унапређења животне средине. Избор теме истраживачког рада, актуелност и оправданост истраживања, библиографска припрема, проналажење и селекција релевантне литературе  Експериментални и практични рад на квантитативној, квалитативној  анализи станишта и вегетације. Избор теме истраживачког рада, актуелност и оправданост истраживања, библиографска припрема, проналажење и селекција релевантне литературе, анализа података добијених истраживањем. Садржај и форма мастер рада, приказивање и презентација резултата истраживања

Практична настава: