+

Организација и менаџмент предузећа у шумарству

Шифра предмета: МШ7103
Студијски програм: Шумарство - Eкoнoмикa и oргaнизaциja шумaрствa
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов:

Да се студентима пруже потребна управљачка (менаџерска), организациона и друга стручна знања која ће им омогућити да успешно решавају задатке и проблеме из области управљања предузећима у шумарству, као и да у њиховом организовању рационалније користе све потенцијалне могућности.

Располагање потребним знањима која омогућавају решавање проблема и задатака у организацији производње и менаџменту јавних и приватних предузећа у шумарству.

Теоријска настава: Увод у организацију и менаџмент предузећа у шумарству, Организација и и менаџмент предузећа за газдовање државним шумама, Организација малих и средњих предузећа у шумарству, Организација предузећа у шумарству ЕУ и земљама у транзицији, Организација ланца стварања вредности, Основе стратешког менаџмента и контролинга, Иновације и менаџмент иновација.

Практична настава: Принципи управљања кадровима у шумарству, Менаџери и менаџерски тимови у шумарству, Лидерско понашање и лидерске смернице, Стилови и технике руковођења.