+

Педологија

Шифра предмета: МШ6102
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни предмет – I семестар
Број ESPB: 7
Услов: нема услова

Да студент након стицања општих знања о земљишту у оквиру наставног програма Педологије на основним академским студијама добије целовиту слику о значају земљишта у екосистему, производном потенцијалу земљишта, одрживом и рационалном коришћење земљишта као основног природног ресурса. Значај познавања производног потенцијала и функција земљишта при дефинсању газдинских цињева у планским докуменатима газдовања шумама.

Разумевање производних и еколошкиг функција земљишта

Теоријска настава: Еволуција и еволуционо-генетске серије земљишта. Плодност и продуктивност земљишта. Класификација земљишта Србије. Веза земљиште-биљне заједнице.  Особине и функције земљишта. Одрживо коришћење земљишта и земљишног простора. Чиниоци  деградација земљишта и земљишног простора.  Законска регулатива коришћења и заштите земљишног простора.

Практична настава/Вежбе: Клима и режим влажности земљишта. Рељеф и хидролошке карактеристике земљишта. Одређивање укупног азота у земљишту. Одређивање физиолошки активних облика фосфора и калијума у земљишту. Еколошки квалитет земљишта.