+

Стручна пракса

Шифра предмета:
Студијски програм: Мастер академске студије шумарства
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:

Наставници и сарадници учесници на студијама

Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 5
Услов: Уписан други семестар студија.

Стицање примењивих практичних знања и вештина  из области шумарства, како би студенти стекли сопствено практично искуство и оспособили се за рад у пракси.

Повезивање претходно усвојених теоријских знања и вештина са сопственим практичним искуствима студената усвојених кроз практичан рад за потребе примене у пракси за рад на пословима еквивалентним мастер академским студијама.

Активно учешће студената у свим фазама: производне праксе, техничко-организационе праксе и радне праксе. Стручна пракса се реализује у оквиру сваког од седам модула, у складу са  специфичностима сваког модула које су студенти претходно изабрали.