+

Менаџмент дрвне биомасе

Шифра предмета: ТМПМ8Ц1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Упознавање студената са врстама, карактеристикама, погодностима за коришћење и доприносу дрвне биомасе као обновљивог извора енергије ублажавању климатских промена.

Оспособљавање студената за професионално бављење пословима из домена менаџмента дрвних биогорива, креирања политике обновљивих извора енергије у предузећима дрвне индустрије и учешћа у пројектима изграње и руковођења предузећа за њихову производњу.

Теоријска настава: 

Климатске промене и њихов утицај на дрвни сектор. Допринос дрвне биомасе ублажавању климатских промена: емисија СО2 по 1 kWh произведене енергије из појединих типова дрвних биогорива. Компаративна анализа емисије СО2 из дрвних и фосилних горива. Стандарди и нормативи за потрошњу енергије за грејање у стамбеним, јавним и комерцијалним објектима. Енергетски пасоши. Енергетска ефикасност и потрошња дрвне енергије. Ефекти коришћења дрвне биомасе-примери добре праксе у Србији и изабраним земљама ЕУ. Израчунавање нето енергетске вредности појединих типова дрвних биогорива произведених од различитих дрвних врста, при различитим нивоима влажности и у различитим јединицама мере. Јединице мере за поједина дрвна биогорива и коефицијенти за прерачунавање. Енергетске јединице и њихови међусобни односи. Мерење влажности појединих типова дрвних биогорива. Складиштење, манипулација i просушивање појединих типова дрвних биогорива. Паковање и испорука појединих типова дрвних биогорива. Модели набавке дрвне сировине за производњу дрвних биогорива. Модели продаје дрвне енергије. Модели уговарања за испоруку дрвне енергије – примери добре праксе из Аустрије. Biomass trade centers-врсте, карактеристике и модели снабдевања. Пројекти ЕУ: Intelligent energy Упоредни преглед трошкова грејања домаћинстава са различитим врстама енергената и њиховог утицаја на емисију СО2.

Практична настава: 

Истраживање ефеката коришћења дрвних биогорива на примерима добре праксе у Србији и израда семинарског рада на задату тему.