+

Моделовање својстава композита од уситњеног дрвета

Шифра предмета: ТМПМ3А1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Циљ курса је осветљавање сложеног дејства процесних параметара израде на крајње особине плоча и композита од уситњеног дрвета, њихово садејство и суперпонирање, као и могућности контемплативног комбиновања и подешавања ових параметара како би се добили производи са жељеним и/или специјалним особинама.

Студенти стичу сазнања о деству и садејатву процесних параметара, која их оспособљавају за успешније моделовање својстава квалитета композита на бази дрвета.

Теоријска настава:

Одабирање дрвних врста, њихово блендирање и односи као предуслов моделовања својстава плоча и композита; утицај на густину пиезо-термо-пластика, њихову чврстину и еластичност; утицај на његова хемијско-инжењерска својства, очвршћавање и умрежавање адхезивне матрице и њено везивање за дрвно ткиво. Геометрија честица и њихов распоред у пиезо-термо пластику; структурни tailoring у зависности од крајње примене и захтеваних особина плоча и композита. Постизање задате структуре материјала подешавањем ситњења, screening процедуре и натресања. Избор и подешавање полимерне адхезивне матрице у зависности од жељених својстава и примене материјала. Однос полименре и адхезивне матрице и дрвне компоненте у циљу обезбеђења и истицања појединих својстава композитног и панелног материјала. Достизање жељене густине и обраде. Фактори врелог пресовања од утицаја на крајње особине пиезо-термо-пластика и формирање вертикалног градијента густине. Корекције у завршној обради плоча и композита и суперпонирано дејство два или више процесних параметара.

Практична настава: 

Израда рецептуре композита, припрема компоненти, израда композита, епрувета за испитивање добијеног материјала, анализа резулатата и израда семинарског рада по постављеном задатку. Претрага литературних извора према задатој теми у складу са интересовањем студента. Стручна пракса се изводи у фабрикама из области прераде дрвета у којима студенти снимају позиције производње које су од битне важности за решавање проблема одабране теме. На основу параметара предлажу поступке и активности за моделовање новог или побољшаног производа. На основу података ради се семинарски рад.