+

Modelovanje svojstava kompozita od usitnjenog drveta

Šifra predmeta: TMPM3A1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Cilj kursa je osvetljavanje složenog dejstva procesnih parametara izrade na krajnje osobine ploča i kompozita od usitnjenog drveta, njihovo sadejstvo i superponiranje, kao i mogućnosti kontemplativnog kombinovanja i podešavanja ovih parametara kako bi se dobili proizvodi sa željenim i/ili specijalnim osobinama.

Studenti stiču saznanja o destvu i sadejatvu procesnih parametara, koja ih osposobljavaju za uspešnije modelovanje svojstava kvaliteta kompozita na bazi drveta.

Teorijska nastava:

Odabiranje drvnih vrsta, njihovo blendiranje i odnosi kao preduslov modelovanja svojstava ploča i kompozita; uticaj na gustinu piezo-termo-plastika, njihovu čvrstinu i elastičnost; uticaj na njegova hemijsko-inženjerska svojstva, očvršćavanje i umrežavanje adhezivne matrice i njeno vezivanje za drvno tkivo. Geometrija čestica i njihov raspored u piezo-termo plastiku; strukturni tailoring u zavisnosti od krajnje primene i zahtevanih osobina ploča i kompozita. Postizanje zadate strukture materijala podešavanjem sitnjenja, screening procedure i natresanja. Izbor i podešavanje polimerne adhezivne matrice u zavisnosti od željenih svojstava i primene materijala. Odnos polimenre i adhezivne matrice i drvne komponente u cilju obezbeđenja i isticanja pojedinih svojstava kompozitnog i panelnog materijala. Dostizanje željene gustine i obrade. Faktori vrelog presovanja od uticaja na krajnje osobine piezo-termo-plastika i formiranje vertikalnog gradijenta gustine. Korekcije u završnoj obradi ploča i kompozita i superponirano dejstvo dva ili više procesnih parametara.

Praktična nastava: 

Izrada recepture kompozita, priprema komponenti, izrada kompozita, epruveta za ispitivanje dobijenog materijala, analiza rezulatata i izrada seminarskog rada po postavljenom zadatku. Pretraga literaturnih izvora prema zadatoj temi u skladu sa interesovanjem studenta. Stručna praksa se izvodi u fabrikama iz oblasti prerade drveta u kojima studenti snimaju pozicije proizvodnje koje su od bitne važnosti za rešavanje problema odabrane teme. Na osnovu parametara predlažu postupke i aktivnosti za modelovanje novog ili poboljšanog proizvoda. Na osnovu podataka radi se seminarski rad.