+

Модификација дрвета

Шифра предмета: ТМПМ1А1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање студената са одабраним методама модификације дрвета температуром, притиском, VF зрачењем, хемијски. Првенствено се односи на материјале на бази масивног дрвета и фурнира, стицање знања како циљано побољшати својства дрвета, режими за различите третмане модификације.

Проширивање знања о могућностима побољшања својстава масивног дрвета његовом модификацијом различитим третманима. Упознавање са својствима модификованог дрвета и налажење могућности њихове примене. Начини за побољшање својстава мање вредног дрвета.

Теоријска настава: 

Употреба дрвета као обновљивог материјала основна својства и потреба за разним видовима модификације. Модификовано дрво на бази фурнира: Лигнофол, Лигностон и његова примена, Compwood, Torgvin, Vintorg, PEG третман, амониа, третмани за савијање дрвета. Остали видови модификације дрвета, индустријски процеси Titan Wood, Thermo Wood, Plato Wood, Retification. Остале неконвенционалне методе модификације дрвета.

Практична настава: 

Израда семинарских радова, рачунски задаци коришћење података са Интернета за израду самосталних радова, спровођење неких врста модификација у лабораторији.