+

Nanotehnologije u drvnoj industriji

Šifra predmeta: TMPM3C1
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi

Upoznavanje sa tehnologijom nanomaterijala koji se koriste u preradi drevta, nanometrološkim tehnikama u istraživanju fundamentalne strukture lignoceluloznog materijala i standardima za nanotehnologiju.

Studenti stiču znanja o nanomaterijalima koja ih osposobljavaju da na adekvatan način primenjuju drvnie proizvode sa ugrađenim nanosenzorima za merenje hemijskie emisije, temperature, pritiska, njihove vlage, opterećenja, kao i za eliminaciju vlaženja i dr.

Teorijska nastava: 

Nanometrološke tehnike u istraživanju fundamentalne strukture lignoceluloznog materijala: fenomeni i procesi u nanorazmerama, nanomaterijali, nanosistemi i oprema, instrumentacija, nanometrologija i standardi za nanotehnologiju. Analitičke metode za nanostrukturnu karakterizaciju; submikroskopska hemijska i mehanička nanostruktura ispitivanja pomoću nanoindentacije; nanohemijska i mehanička interakcija između baznih polimera drveta (celuloze, heiceluloza i lignina), konfiguracija fibrila celuloze u ligninskoj matrici i razumevanje hemijskih i mehaničkih osobina na nanoplanu, a u cilju poboljšanja lepljene veze, mehaničkih performansi, bubrenja, utezanja i dr. Nanotehnologija enkapsuliranja katalizatora i biocida u nanotube gline i/ili nanotube dobijene od anatomskih elemenata drveta za hemijska podešavanja u drvetu i kompozitnim materijalima i njihovoj zaštiti i dugotrajnosti, na bazi sporooslobađajućih reaktanata. Nanotehnologija enkapsuliranja aditiva u premazima za drvo. Tehnologija inkorporiranja nanočestica srebra u premaze, radi poboljšanja mikrobiološke otpornosti drvnih proizvoda. Ostale tehnologije inkorporacije nanočestica u strukturu drvnih kompozita tokom njihove proizvodnje i na njihovu površinu tokom završne obrade. Razvitak ineligentnih drvnih proizvoda sa aranžmanom ugrađenih nanosenzora za merenje hemijskih emisija, temperature, pritiska, njihove vlage, opterećenja, kao i za eliminaciju vlaženja i dr.

Praktična nastava

Praktične vežbe vezane za analitičke metode za nanostrukturnu karakterizaciju i submikroskopska hemijska i mehanička nanostruktura ispitivanja pomoću nanoindentacije, seminarski rad.