+

Неконвенционалне технологије у преради дрвета

Шифра предмета: ТМПМ4Б2
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: општи услови

Упознавање са неконвенционалним методама које се појављују у преради дрвета

Оспособљавање за могуће препознавање потреба за увођење неконвенционалних технологија у прераду дрвета.

Теоријска настава: 

Методе модификације масивног дрвета и композита на бази дрвета излагањем дејству: тињавог пражњења и јонизујућег зрачења. Недеструктивне методе утврђивања квалитета дрвне сировине применом гама зрачења.. Коришћење акустичне емисије за установљавање унутрашњих напрезања у дрвету. Ултразвучна USM и абразивна јет AJM механичка обрада.; Електроерозиона метода EDM, ласерска метода LBM, обрада елекртонским и јонским млазем EBM и IBM, обрада плазмом PAM; електрохемијска обрада ECM; комбиноване методе: електрохемијска обрада брушењем ECG, електрохемијско-електроерозиона метода ECDM. Студијски истраживачки рад и праћење најновијих радова из међународних часописа из области неконвенционалних метода у преради дрвета. Стручна пракса се одржава у предзуећима из области прераде дрвета у којима студенти снимају постојеће стање и за одређену позицију предлажу одговарајућу недеструктивну методу за утврђивање квалитета дрвне сисровине или полупроизвода на бази дрвета.

Практична настава: 

Рачунске вежбе прате тематске области теоријске наставе у смислу примене теоријских знања на решаванје задатих проблема. Теренска (стручна) настава се одржава у предузећима у области прераде дрвета у којима кандидати снимају постојећи систем аутоматског управљања, а у складу са интересовањем кандидата.