+

Производи екстракције и дестилације дрвета

Шифра предмета: ТМПМ3Б2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови

Да студенти стекну сазнања о дрвету као сировини која пружа могућност за добијање низа комерцијалних производа, као и начинима добијања тих производа. Упознабање са основним процесима који се примењују при производњи и пречишћавању екстрактивних компоненти дрвета, као и процесима и производима термичке разградње дрвета. Тежња је усмерена ка томе да се укаже на неопходност максималног коришћења дрвета као обновљиве сировине- максимално искоришћење дрвне сировине и производња без отпадака.

Студенти продубљују своје знање из области хемијске прераде дрвета и могућности експлоатације дрвета као сировине, односно могућности искоришћења дрвног отпада из других процеса прераде као сировине за производњу комерцијалних производа

Екстрактивне материје дрвета. Главне групе према физоолошкој улози у метаболизму биљака. Главне групе према хемијској природи. Садржај екстрактива у ткивима различитог порекла. Природна смола дрвета. Терпени као основни састојак живе смоле. Терпентинско уље. Смолне киселине. Колофонијум. Смоларење и пречишћавање живе смоле. Екстракција смоле из дрвета, сировине, средства за екстракцију, уређаји. Дестилација сирове смоле. Тал уље и сулфатни терпентин. Етерична уља- дефиниција, хемијски састав. Врсте и делови биљака погодни за прераду. Дестилација етарских уља воденом паром. Принципи и уређаји. Значај и примена. Производња витамина Ц, хлорофила и каротенске пасте. Биљна штавила-танини. Врсте танина. Хемијска грађа и подела. Сировине и технолошки поступци за производњу. Екстракција, упаравање, пречишћавање штавила. Термичка разградња дрвета. Пиролиза. Сагоревање. Процеси термичке обраде без присустваили уз мали доступ ваздуха.Сировине. Сува дестилација дрвета. Утицај температуре на ток дестилације. Угљенисање дрвета. Производи термичке разградње:дрвни угаљ, сирово дрвно сирће. Дрвни катран. Уређаји. Гасификација дрвета.Принципи. Генератори за производњу гаса. Принос и састав гаса. Могућности примене. Водени гас, генераторски гас.

Практична настава: 

Изоловање и карактерисање екстрактивних материја из дрвета. Сува дестилација дрвета, карактерисање производа.