+

Proizvodi ekstrakcije i destilacije drveta

Šifra predmeta: TMPM3B2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi

Da studenti steknu saznanja o drvetu kao sirovini koja pruža mogućnost za dobijanje niza komercijalnih proizvoda, kao i načinima dobijanja tih proizvoda. Upoznabanje sa osnovnim procesima koji se primenjuju pri proizvodnji i prečišćavanju ekstraktivnih komponenti drveta, kao i procesima i proizvodima termičke razgradnje drveta. Težnja je usmerena ka tome da se ukaže na neophodnost maksimalnog korišćenja drveta kao obnovljive sirovine- maksimalno iskorišćenje drvne sirovine i proizvodnja bez otpadaka.

Studenti produbljuju svoje znanje iz oblasti hemijske prerade drveta i mogućnosti eksploatacije drveta kao sirovine, odnosno mogućnosti iskorišćenja drvnog otpada iz drugih procesa prerade kao sirovine za proizvodnju komercijalnih proizvoda

Ekstraktivne materije drveta. Glavne grupe prema fizoološkoj ulozi u metabolizmu biljaka. Glavne grupe prema hemijskoj prirodi. Sadržaj ekstraktiva u tkivima različitog porekla. Prirodna smola drveta. Terpeni kao osnovni sastojak žive smole. Terpentinsko ulje. Smolne kiseline. Kolofonijum. Smolarenje i prečišćavanje žive smole. Ekstrakcija smole iz drveta, sirovine, sredstva za ekstrakciju, uređaji. Destilacija sirove smole. Tal ulje i sulfatni terpentin. Eterična ulja- definicija, hemijski sastav. Vrste i delovi biljaka pogodni za preradu. Destilacija etarskih ulja vodenom parom. Principi i uređaji. Značaj i primena. Proizvodnja vitamina C, hlorofila i karotenske paste. Biljna štavila-tanini. Vrste tanina. Hemijska građa i podela. Sirovine i tehnološki postupci za proizvodnju. Ekstrakcija, uparavanje, prečišćavanje štavila. Termička razgradnja drveta. Piroliza. Sagorevanje. Procesi termičke obrade bez prisustvaili uz mali dostup vazduha.Sirovine. Suva destilacija drveta. Uticaj temperature na tok destilacije. Ugljenisanje drveta. Proizvodi termičke razgradnje:drvni ugalj, sirovo drvno sirće. Drvni katran. Uređaji. Gasifikacija drveta.Principi. Generatori za proizvodnju gasa. Prinos i sastav gasa. Mogućnosti primene. Vodeni gas, generatorski gas.

Praktična nastava: 

Izolovanje i karakterisanje ekstraktivnih materija iz drveta. Suva destilacija drveta, karakterisanje proizvoda.